دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر گرامی باد!

همە با هم بە حمایت از بازداشت شدگان و خانوادەهای جان باختگان خیزش سراسری برخیزیم!