گزارشی از جشن سی ونهمین سالگرد 19 بهمن

جشن امسال با تاثیر مستقیم جنبش عظیم دمکراسی خواهی مردم ایران، از جنبه نظری و سنی در بر گیرنده طیفهای مختلفی بود و شرکت جوانان در آن امید برانگیز بود.

دربخش سیاسی رفقا ودوستان: پدرام شهیار از شبکه جوانان ایرانی برلین، رفیق میهن جزنی با آن چهره مهربان ویاد آور بیژن ، دوست گرامی آقای کاظم کردوانی از فعالین موثر سیاسی و فرهنگی شهر برلین و رفیق بهروز خلیق مسئول هییت سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) شرکت داشتند. هماهنگی بحث را رفیق بیژن اقدسی به عهده داشت.

طبیعتا جنبش کنونی مردم ایران محور اصلی بحث سخنگویان بود. تحولات اجتماعی دهه های اخیر ایران و انقلاب بهمن و تحولات کنونی از جنبه های فرهنگی سیاسی و اجتماعی از دیدگاههای مختلف مورد بحث قرار گرفت و جهت شکوفائی و پیروزی جنبش کنونی میهنمان راه حلهای گوناگونی ارائه شد که در آن از متد انقلاب تا تاکید بردوری از مبارزهء خشونت آمیز وجود داشت. اما همهء سخنگویان بر عمیق بودن، جوان بودن و مدرن بودن جتبش در عرصهء سازمانی و خواستها تاکید داشتند. شرکت وسیع و با شکوه زنان و جنبه مسالمت آمیز آن بارها مورد تاکید قرار گرفت. در این بیانات همچنین چگونگی دستیابی به اتحاد وهمکاری طیفهای مختلف جمهوریخواهی در خارج کشور و تجربه های شهر برلین در این عرصه مطرح شد.

در قسمت دوم برنامه هنری گروه شلمو، علی رغم کاستی های فنی گرمی و شور خاصی به مراسم داد.

افزودن نظر جدید