چهل و نهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران گرامی باد!

چهل و نهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران گرامی باد!