اطلاعیه: برگزاری کنگره هفدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به اگاهی دوستان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) می رسانیم کنگره هفدهم سازمان از ظهر روز جمعه ۱۴ فوريه (۲۵ بهمن) تا عصر یکشنبه ۱۶ فوريه (۲۷ بهمن)  برگزار خواهد شد. موضوع اصلی دستور کار کنگره پرداختن به چگونگی فعالیت سازمان است.  

سازمان با تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از ميزان فعاليت خود کاست و بخس عمده فعالیت خود را به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتقل کرد، در تقويت حزب کوشيد و از فعاليت موازی با حزب اجتناب کرد. 

متاسفانه امکان پخش مجازی کنگره فراهم نيست. گزارش مصوبات کنگره انتشار خواهد يافت. 

اميد است که در کنگره با بحث و گفتگوی سازنده تصميم مناسب پيرامون چگونگی فعاليت سازمان اتخاذ شود.     

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۱ آبان ۱۳۹۸ (۱۰ فوريه ۲۰۲۰)

افزودن نظر جدید