اطلاعيه: کنگره هفدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) برگزار شد!

کنگره هفدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از بعد از ظهر روز جمعه ۱۴ فوريه (۲۵ بهمن) تا عصر یکشنبه ۱۶ فوريه (۲۷ بهمن) در آلمان برگزار شد. چنانچه قبلأ به اطلاع دوستان رسيده بود، موضوع اصلی دستور کار کنگره، پرداختن به چگونگی فعالیت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود.  

شورای مرکزی بعد از کنگره شانزدهم برای مشخص کردن چگونگی فعاليت سازمان، کميسيونی را تشکيل داد و کميسيون با کار پيگيرانه قراری را تدوين و در اختيار کنگره گذاشت. کنگره هفدهم قرار کميسيون را به عنوان مبنا پذيرفت و کميسيونی را برای بررسی قرار انتخاب کرد. کميسيون منتخب روی قرار مبنا کار کرد و حاصل آن را در اختيار کنگره گذاشت. بخشی از قرار کميسيون جنبه اساسنامه ای داشت که از آن منفک گرديد و جداگانه به رای گذاشته شد. قرار کميسيون بدون بخش اساسنامه ای حد نصاب رای را کسب کرد. ولی بخش اساسنامه آن ۶۰ در صد آرا را کسب ننمود. کنگره با توجه به وضع پيش آمده، رای خود را از قرار پس گرفت. 

کنگره تصميم گرفت فعاليت سازمان برپايه قرار مصوب کنگره شانزدهم ادامه پيدا کند. کنگره شورای مرکزی را موظف کرد که طی شش ماه آتی روی موضوع چگونگی فعاليت سازمان کار کند و آنرا برای تصمیم گیری سازمان آماده نماید.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۶ اسفند ۱۳۹۸ (۲۵ فوريه ۲۰۲۰)

افزودن نظر جدید