فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و روشنفکر سوسیالیست درگذشت

 
رفیق دکتر فریبرز رئیس‌دانا، عضو کانون نویسندگان، روشنفکر و اقتصاد دان پرکار سوسیالیست، مدافع خستگی ناپذیر حقوق کارگران و زحمتکشان، نویسنده متعهد چپ، دشمن خستگی ناپذیر جهل و دیکتاتوری و نابرابری، امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸( ۱۶مارس ۲۰۲۰ ) در بیمارستان تهران پارس درگذشت.

سایت کارآنلاین درگذشت دکتر فریبرز رئیس دانا را ضایعه‌ی بسیار بزرگی برای جنبش چپ ایران می داند. ما به خانواده و بازماندگان آن زنده یاد، به فعالین چپ و سوسیالیست ایران، فعالین جنبش کارگری، اعضای کانون نویسندگان ایران و به همه مبارزین راه آزادی وعدالت اجتماعی تسلیت می‌گوییم!.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد!
بخش: 

افزودن نظر جدید