خیال بافی ها و دروغ پراکنی های روزنامهکیهان در آستانهبیست و دو بهمن

روزنامهکیهان در آستانهبیست و دوم بهمن، در گزارشی تحت عنوان "گزارش خبری تحلیلی کیهان از آخرین تحولات سیاسی و تصمیم حماسی ملت در آستانهبیست و دو بهمن" و با تیتر "مردم: فردا همههستیم"، در شماره19582 بیست و یک بهمن، ادعا می کند که: "نمايندگان و خبرنگاران كيهان از سراسر كشور خبر می دهند كه هرگز چنين شور و اشتياقی برای حضور در راهپيمايی 22 بهمن را مشاهده نكرده اند." و البتهدر ادامه،از ترس بروز کرده در جنبش سبز می گوید، و ادعا می کند کهاین ترس از آنجا ناشی می شود که بهقول کیهان سران فتنه خود متوجه شده اند در این روز قادر به شكل دهی هيچ حركت اعتراضی جدی نخواهند بود.

البته گرداننده یا نویسنده این گزارش کیهان، بلافاصله بعد از اینکهاز همه مردم می گوید، در تیتر پایینتر همین گزارش از اصطلاح "بسیاری از مردم" استفاده می کند، یعنی اینکه ذهن توتالیتار نویسنده بلافاصله فراموش می کند که میان "همهمردم" و "بسیاری از مردم" فاصلهبسیاری است، و اساسا نمی شود این دو مفهوم را در کنار هم و با یک معنی بکار برد. اما از آنجائی که گردانندگان روزنامه کیهان طبق معمول بهعنوان پادوی اوامر رهبر، چشم و گوش بستههمانی را تبلیغ و تکرار می کند کههرم قدرت و از این فراتر تندروترین افراد و جناحهای درون رژیم از آنان می خواهند، این غلط افکنی را بهخود اجازه می دهند تا به این طریق در آستانه بیست و دو بهمن، و امکان عظیم مشارکت مردمی در آن و دراعتراض به سیاستهای باند مسلط، در یک جنگ روانی، ضمن روحیهبخشی بهنیروهای خود، تاثیر منفی بر طرف مقابل گذاشته و آنی را سرانجام در بیست و دو بهمن شاهد شوند کهخود دوست دارند.

اما ذهن غلط انداز و دروغ پرداز نویسنده کیهان، همچنین این را فراموش می کند کهاساسا تیتر" مردم: فردا همههستیم" نمی تواند یک گزارش مستند، حقوقی و قابل اتکا باشد. بهچند دلیل:

ـ کیهان می نویسد که "گزارش های دريافتی كيهان حاكي از آن است كه در آستانه روز بیست و دو بهمن جنب و جوشی خاص و بی سابقه بر كشور حاكم است. نمايندگان و خبرنگاران كيهان از سراسر كشور خبر می دهند كه هرگز چنين شور و اشتياقی برای حضور در راهپيمايی بیست و دو بهمن را مشاهده نكرده اند." در اینجا مشاهدهمی کنیم کههیچکدام از این خبرنگاران چنین نقلی را قول نکردهاند! اما نویسنده کیهان با یک دگردیسی در معنا با گنجانیدن امیال خود در یک جمله شعری، گزارش را از صورت حقوقی خود انداخته و آن را به قالب فانتازی درآوردهاست. در اینجا نویسنده در معنا دست بردهاست، کهخود نوعی جرم در حوزه خبرنگاری محسوب می شود.

ـ برای اینکه بتوان جمله "مردم: فردا همههستیم" را از دهان همه مردم شنید، باید خبرنگاران کیهان همه مردم را تک بهتک مصاحبه کرده باشند، از پیر و سالمند و بزرگسال گرفته تا جوان و نوجوان و خرد سال و کودک. امری که در حقیقت محال است. بنابراین نقل این جملهاهانت به شعور همه مردم محسوب می شود، یا لااقل بهآنانی که چنین نگفتهاند، و به قولی حرف گذاشتن در دهن همه می باشد. بنابراین اگر نویسنده کیهان بهجای مردم می گفت بسیاری از مردم، باز می شد تا حدودی بهچنین ادعای نزدیک شد.

ـ برای شغل خبرنگار که با کنکرتها و اخبار مشخص سروکار دارد، سخن گفتن از همهمردم و نقل قول کردن یک جمله از همهآنان، نهامری کنکرت بلکهسیاسی و جانبدارانهتلقی می شود، امری که با اخلاق روزنامهنگاری فاصلهبسیاری دارد.

در پایان باید گفت کهاذهان توتالیتاریست، یعنی آنهائی که از دریچه میل و آرزوی خود، امیال و خواستههای خود را در حرف در دهان مردم می گذارند، البته چنین بازی ای را دوست دارند، و بسیار بهآن علاقمندند. در حقیقت مردمی که آنان از آن سخن می گویند همانا "من" یا "ما" است و نهمردم. یعنی منظور اصلی روزنامه کیهان از "مردم: فردا همههستیم" این است: "گردانندگان روزنامهکیهان: فردا همه هستیم " البتهاگر همه جرات کنند و همه این دستور را داشته باشند که می توانند محل روزنامه را ترک کنند!

بخش: 

افزودن نظر جدید