ما فدائیان خلق نوروز را به هر هم‌میهن آزاده‌ای تبریک می‌گوییم و برای مردم‌مان در این دوران دشوار آرزوی امید و شور و زندگی داریم. با عزمی برگرفته از بار بهار خواهیم توانست بر این دوران دشوار نیز چیره آییم.

ما فدائیان خلق نوروز را به هر هم‌میهن آزاده‌ای تبریک می‌گوییم و برای مردم‌مان در این دوران دشوار آرزوی امید و شور و زندگی داریم. با عزمی برگرفته از بار بهار خواهیم توانست بر این دوران دشوار نیز چیره آییم.