قلبم را به تو خواهم داد

دنیایِ اشتباهی ست
این دنیا،
از آن ما نیست
باید از اینجا برویم !
جای دیگری هست؟
نه،
باید راهِ خروج پیدا کنیم
تو بمان،
برای زمانی که دنیا عوض می شود،
برمی گردد سرِ جای خودش
رویِ پاهایش -

تو بمان،
و من موقع رفتن
قلبم را به تو خواهم داد
من راهِ خروج را پیدا کردم.

آه ای بی خبر !
تو چه می دانی،
کارگری که نان شب
با پنجه خونین به خانه می آورد
چگونه باید در خانه بماند؟

رحمان - ا. ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۹

بخش: 

افزودن نظر جدید