یکی دیگر از مادران خاوران درگذشت

خبردار
شدیم که خانم فریدە تربیت از مادران خاوران و مادر رفیق عزیز ما زنده یاد فدایی
خلق توفیق وثوقی هفته گذشته چشم بر جهان بست و فرزندان، نوادگان، آشنایان و
دوستدارانش را سوگوار خود کرد. به گفته رفقای فدایی، مادر فریدە تربیت زنی بە تمام
معنی گشادە رو، مهمان نواز و با سخاوت و پذیرای رفقای ما در آن سالهای سیاه بود.
مادر تا واپسین دم حیاتش، درد اعدام توفیق خود را که به سال
۶۷ توسط دژخیمان جمهوری اسلامی
اعدام شد در دل داشت و مرگ امان نداد تا دادخواهی فرزندش را ببیند
.

رفیق زنده یاد توفیق
وثوقی، 
از اعضای موثر هیئت مدیرە‌ی سندیکای کارگران کتاب فروش، عضو شعبەی کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و مسئول ناحیە‌ی غرب تهران در سال ٦٥ تا قبل از دستگیری های آن
سال بود. او هم‌چنین، عضو هئیت مدیرە‌ی انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری و
نمایندە‌ی سندیکای کارگران چاپ در انجمن همبستگی بود. نشریە‌ی مخفی کتابفروش را
نیز کە بە مسائل کارگران کتابفروش و چاپ می پرداخت، بین سال‌های ٦٢ تا ٦٥ منتشر و
توزیع می‌کرد.
 وی در میان کارگران چاپ محبوبیت و احترام زیادی داشت. رفیق
توفیق یکی از مقاومترین زندانیان سیاسی آن دوره بود و شکنجه های مکرر رژیم نتوانست
وی را وادار به تسلیم کند. او در پائیز 67 در برابر جوخه اعدام قرار گرفت
.
ما با ابراز تاسف
عمیق از درگذشت مادر فریدە تربیت که حتی با مرگ خود یاد فدایی خلق توفیق وثوقی –
آن یار وفادار به منافع توده‌های زحمت و پایدار در مبارزه و عشق را، در خاطرها
زنده‌تر کرده است، این ضایعه را به همه بازماندگان این عزیز تسلیت می‌گوییم. ما
خود را شریک اندوه خانواده مادر فریده تربیت و وثوقی و دیگر بازماندگانش می‌دانیم.


یادش گرامی باد!


افزودن نظر جدید