سه‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۵۵، روز تلخ، روز سیاه، روز مرگ فرمانده روز فداییان جان‌باختهٔ خلق

سه‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۵۵، روز تلخ، روز سیاه، روز مرگ فرمانده روز فداییان جان‌باختهٔ خلق