از اعتصاب کارگران هفت تپه حمایت می کنیم!

٣٠ روز از اعتصاب حق طلبانە‌ی هزاران کارگر نیشکر هفت تپە می گذرد. روز ٢٤ تیر ماموران سرکوبگر امنیتی با یورش وحشیانە بە تجمع کارگران هفت تپە، کە برای دادخواهی مقابل فرمانداری شوش تجمع کردە بودند، ٤ تن از کارگران اعتصابی بە نام های مسلم چشمه‌خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر را بازداشت و به زندان دزفول منتقل نمودند. این در حالی است که امید اسدبیگی مدیر عامل فاسد این مجتمع با وجود روشدن اختلاس‌های میلیاردی وی در دادگاە، هم‌چنان آزاد است و از پرداخت دستمزدهای کارگران و دیون خود بە تامین اجتماعی طفرە می رود.

این بازداشت‌ها پس از آن انجام گرفت کە همە‌ی ترفندها و تهدیدات مسئولین دولتی و قضایی برای وادار کردن کارگران بە پایان دادن به اعتصاب شان بی نتیجە ماند و مدیر عامل هفت‌تپە حتی حاضر نشد تصمیمات آبکی مدیریت تامین استان و جلسە ١٦ تیر وزارت کار را بپذیرد. در آن جلسه نمایندگان کارگران حضور نداشتند و به‌جای ‌‌آ‌‌ن‌ها ٣ تن از اعضای شورای اسلامی را دعوت کردە بودند. کارگران مصوبه تهدید آمیز و جانبدارانە‌ی این دو نهاد دولتی را کە در غیاب آن‌ها وضع شدە، علیە خودشان می دانند‌، و آن را رد می کنند. آن‌ها اعلام کرده اند که نمایندگان شورای اسلامی کار، نمایندگان منتخب کارگران نیستند و آن‌ها و مطالبات‌شان را نمایندگی نمی‌کنند.

خواست‌های کارگران، پرداخت دستمزدها و حق بیمە‌های معوقە، بازگشت بە کار اسماعیل بخشی و محمد خنیفر کە قبلا اخراج شدەاند، آزادی کارگران زندانی، لغو خصوصی سازی، بازگرداندن اموال غارت شدە‌ی کارخانە توسط اسدبیگی و شرکایش و مجازات آن‌ها ست. در نتیجه اعتراضات گسترده نیروهای مدافع حقوق کارگران و تداوم اعتصاب کارگران هفت تپه، دیروز باز داشت شدگان با قید کفالت آزاد شدند.

سهامداران کارخانە با پرداخت نکردن ماە‌ها دستمزد و حق بیمه، قطع مزایای جنبی و پایمال نمودن حقوق سندیکایی کارگران زمینە‌ی این اعتصاب و اعتصابات پیشین را بوجود آورده اند. نهادهای فاسد حکومتی کە به‌جای دستگیری و مجازات کارفرمایان خاطی و قانون شکن، کارگران حق طلب را دستگیر و سرکوب می کنند،‌ جرمشان از کارفرمایان بە مراتب بیشتر است. ما حق اعتصاب و اعتراض و داشتن سندیکا را جزو حقوق بدیهی کارگران می‌دانیم به‌همین جهت به‌عنوان حزبی کە برای تامین حقوق کارگران و مزدبگیران مبارزه می کند، از اعتصاب کارگران هفت‌تپه‌ و مطالبات آن‌ها پشتیبانی کرده و بازداشت آن‌ها را محکوم می کنیم. خواست ما رسیدگی جدی بە مطالبات کارگران از طریق مذاکرە با نمایندگان واقعی و منتخب کارگران، تأمین حق تجمع و اعتصاب و رعایت اکید حقوق سندیکایی آنان است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همبستگی هوشیارانە‌ی کارگران هفت‌تپە را کە تا کنون توانستەاند با ایستادگی روی مطالبات خود، بە اعتصاب یک ماهە شان ادامە دهند، ارج می‌گذارد و تداوم مبارزه برای دستیابی بە مطالبات شان را اکیدا ضروری می‌داند. تنها راە برای کارگران ادامە‌ی اعتصاب، ایستادگی روی مطالبات خود و پیدا کردن راە‌کارهای مناسب برای بی اثر کردن تلاش‌های اعتصاب شکنانە است. اکنون وظیفە عاجل همە تشکل‌های کارگری و نیروهای عدالتخواە است کە بە حمایت گسترده از اعتصاب کارگران هفت تپە از هر طریق ممکن برخیزند و بکوشند پشتیبانی و همبستگی کارگران و عموم نیروهای حق طلب و آزادیخواه را از خواست‌های اعتصابیون تامین کنند.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوييه ۲۰۲۰

افزودن نظر جدید