یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان در تابستان سال 67، گرامی باد! نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

یاد جانباختگان فاجعه ملی کشتار زندانیان در تابستان سال 67، گرامی باد! نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!