گزارش برگزاری کنگره هجدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

هجدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به علت شيوع ويروس کرونا و محدوديت های ناشی از آن، به صورت مجازی در چند نوبت برگزار گرديد.  کنگره روز شنبه۲۲ شهریور ۱۳۹۹( ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ ) از ساعت ۱۴ با شرکت اکثریت اعضای سازمان آغاز شد و با برگزاری نه جلسه روز یکشنبه ۴  آبان ۱۳۹۹(۲۵ اکتبر ۲۰۲۰) پايان يافت. در آغاز کار کنگره، گروه فنی تدارک کنگره در مورد کارکرد و نحوه استفاده از علائم به شرکت کنندگان توضیح داد. سپس هیئت رئیسه سنی مرکب از رفقا حسن زهتاب، داوود نوائیان، رضا جوشنی و فرخ نگهدار اغاز کنگره را اعلام کردند. هیات رئیسه سنی بعد از اعلام و گزارش مسئول گروه کار سازماندهی مبنی بر حضور اکثریت اعضای سازمان در کنگره، رسیمت کنگره را اعلام کرد. 

فشرده سخنان افتتاحیۀ هیئت رئیسه سنی کنگره:
رفقای عزیز با سلام های صمیمانه، ما کار خود را در موقعیت هیئت رئیسه سنی کنگره هجدهم سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) آغاز می کنیم.
در بادی امر درود می‌فرستیم به همه جان های شیفته خفته در خاوران های کشورمان،
درود می فرستیم به مادران خاوران در جای جای میهن،
درود می فرستیم و قدر می داریم همه جان باختگان راه آزادی و عدالت را در درازای تاریخ معاصر میهن،
درود می فرستیم و ارج می گذاریم مبارزه خستگی ناپذیر کارگران و زحمتکشان میهن را در تک تک واحدهای تولیدی و اشتغال کشور که از حقوق خود دفاع می کنند،
درود می فرستیم به زنان میهن که چهل و چند سال آزگار در دوره استیلای استبداد دینی برای استیفای حقوق خود از پای ننشستند.

پس  از آن هیئت رئیسه سنی  وارد دستور برای انتخاب هیئت رئیسه کنگره گرديد. ابتدا از شرکت کنندگان کنگره خواست تا داوطلبی خود را برای حضور در هیئت رئیسه دائمی کنگره اعلام کنند. سپس بنا به پیشنهاد اعضای کنگره مبنی بر ترکیبی بودن لیست، لیست برای هیئت رئیسه دائمی تهیه و به رای کنگره گذاشته شد.

لیست ارائه شده مرکب از رفقا: پروین همتی، توران همتی، مریم پورتنگستانی، محمدصادق علی اصغری، وهاب انصاری و مجید عبدالرحیم پور رای اعتماد کنگره را به دست آورد. 

جلسه با هدایت هیئت رئیسه دائمی کنگره در ساعت ۱۵ با خوش آمدگویی مجدد به شرکت کنندگان و اعلام يک دقيقه سکوت به یاد نوید افکاری و جان باختگان راه آزادی و اعضای سازمان که در فاصله دو کنگره از میان ما رفته اند، ادامه یافت. 

دستور کار کنگره 
ابتدا کنگره دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی را بررسی و تصویب کرد. با توجه به مجازی بودن کنگره، قرار شد هیئت رئیسه زمان بندی پيشبرد موضوعات در دستور کنگره را بعدا اعلام کند. 

دستور کار پيشنهادی شورای مرکزی 
۱. رسیدگی به قرارهای پیشنهادی در مورد چگونگی فعالیت سازمان 
۲. بررسی عملکرد شورای مرکزی 
۳. بررسی قرارهای پيشنهادی دیگر
۴. انتخاب ارگان های مرکزی 

گزارش کمیسیون تدارک مضمونی منتخب شورای مرکزی  
مسئول هماهنگی «کمیسیون تدارک مضمومی» منتخب شورای مرکزی گزارش کار کمیسیون و قرارهای دريافتی را به کنگره ارائه داد و اعضای کمیسیون در تکمیل گزارش صحبت کردند. 

انتخاب کميسيون تدارک مضمونی کنگره 
تعیین تعداد اعضای کمیسیون مضمونی و چگونگی انتخاب اعضای آن توسط کنگره در دستور بحث قرار گرفت.کمیسیون ۷ نفره تدارک مضمونی با اکثریت آرای کنگره انتخاب شد. 

رسیدگی به قرارهای پیشنهادی در مورد چگونگی فعالیت سازمان  
کمیسیون منتخب کنگره بعداز تشکیل جلسات و رسیدگی به قرارهای متعدد کوشيد از تعداد قرارها بکاهد.  روی دو قرار ارائه شده از سوی کمیسیون تدارک مضمونی بحث های مفصلی صورت گرفت و قرارها به رای کنگره گذاشته شد. 
قرار ۴ نفره (بهروز خليق، بهروز فدائی، حجت نارنجی و علی پورنقوی) ۵۵ درصد و قرار شش نفره (احمد فرهادی، مناف عماری، طهماسب وزيری، دنا بابا احمدی، فريد غازی و محمود کرد) ۴۳ در صد آرا را اخذ کردند.   هیج یک از دو قرار حد نصاب لازم آرا برای تصویب را کسب نکرد.

کمیسیون تدارک مضمونی با توجه به روند پيشرفته، کار خود را روی پیشنهاد "فعالیت های سازمان تا کنگره ۱۹" متمرکز کرد و آن را بر پايه قرارها تهيه و در اختيار کنگره قرار داد. کنگره در روز آخر، پیشنهاد  ارائه شده از جانب کميسيون را به رای گذاشت. "فعاليتهای سازمان تا کنگره ۱۹با ۹۳ درصد آرای رای دهندگان به تصويب رسيد.

فعاليتهای سازمان تا کنگره ۱۹ 
شورای مرکزی منتخب کنگره ۱۸ فعاليت های زير را تا کنگره ۱۹ پيش خواهد برد: 
۱. انتخاب شورای سردبيری نشريۀ کار و هدايت آن با برداشتن محدوديت های مربوطۀ کنگره ۱۶.
۲. برگزاری جلسات هر دو ماه يک‌بار و جلسات فوق العاده با شرکت اعضای سازمان برای بحث پيرامون مسائل سياسی و انتشار گزارش مباحث آن با امضاء نشست در نشريۀ کار.
۳. پيشبرد بحث و گفتگو حول روند پيشرفته در رابطه با بنيانگذاری حزب چپ ايران (فدائيان خلق). به حزب پيشنهاد داده می شود که در سازماندهی و پيشبرد اين بحث و گفتگوها مشارکت داشته باشد.  
۴. پيشبرد بحث و گفتگو حول موضوع کنش‌گری سياسی سازمان.
۵. سازماندهی کارهای پژوهشی، نظری و برنامه ای چپ در حوزه های مختلف اجتماعی حول نشریهٔ کار.
۶. بزرگ داشت مناسبت ها و برگزاری مراسم مربوط به جنبش فدائيان خلق.
۷. سازمان‌دهی اقدامات ضرور برای بررسی و تدوین تاریخ سازمان و جنبش  فداییان خلق.

بررسی عملکردشورای مرکزی 
گزارش کتبی عملکرد شورای مرکزی در اختیار اعضای سازمان قرار گرفته بود. در جلسه گزارش شفاهی هم داده شد. تعدادی از اعضای کنگره در مورد عملکرد شورای مرکزی در فاصله بين دو کنگره صحبت کردند.

رسيدگی به قرارهای دیگر 
۱. قرار «سهمیه ۳۰ درصدی زنان برای تمامی ارگانهای مرکزی»  
قرار با رای کنگره در دستور کار قرار گرفت و بعداز صحبتهای موافق و مخالف، رای گیری انجام گرفت. آرای موافق به حد نصاب نرسید و قرار تصویب نگرديد.    

۲. دو قرار پيرامون زمان برگزاری کنگره آتی سازمان 
قرار اول: کنگره آتی حداکثر تا یک سال آینده برگزار شود. اين قرار رای کافی نيآورد.   
قرار دوم: کنگره آتی حداکثر تا ۹ ماه آینده، با موضوع چگونگی پی‌گیری کنشگری سیاسی همراه با پروسه وحدت سازمان با حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار شود. اين قرار هم رای کافی نيآورد. 

۳. دو قرار در مورد بازبینی اساسنامه و آئین‌نامه برگزاری کنگره سازمان
رسیدگی به اين دو قرار با رای تمایل کنگره به شورای مرکزی منتخب واگذار شد.

انتخاب شورای مرکزی 
کنگره تعداد اعضای شورای مرکزی را تعيين می کند. پیشنهادهای مختلفی در باره تعداد اعضای شورای مرکزی از طرف اعضای کنگره مطرح شد. پيشنهاد تعداد ۹ نفر رای کنگره را اخذ کرد و از ميان داوطلبين ۹ رفیق به عضویت شورای مرکزی سازمان انتخاب شدند. 

انتخاب هیئت نظارت مالی سازمان
سه عضو کنگره به عضویت کميسيون نظارت مالی سازمان انتخاب شدند.

انتخاب نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)  
پنج عضو کنگره به عضویت نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) انتخاب شدند. 

پایان کنگره ۱۸ سازمان 
کنگره ۱۸ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به همۀ دستور کار خود رسيدگی کرد و روز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۰) به پایان رسید.

هیئت رئیسه کنگره ۱۸
۲۶ ابان ۱۳۹۹  ( ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰)

افزودن نظر جدید