ما با هم مي توانيم!

پيشنهاد «چه باید کرد؟» (1) که با انگيزه آغاز گفتگوئی برای تشکيل يک بنياد جمهوريخواهیِ دمکرات و ائتلافی در جمع جمهوریخواهان مقيم خارج کشور ارائه شد، مشوّق افراد و گروه هائی در آمريکا و اروپا شده است که علاقمند به بحث و بررسی در باره امکان عملی کردن آن هستند. ما معتقديم که زمينه سازی برای حرکت بسوی اٌئتلاف فراگير جمهوريخواهان نياز به تاٌسيس بنیادی برای برقراری پیوند با همدیگر و ارتباط میان خود و شهروندان ایران دارد. برقرارکردن ارتباط از بستر ایجاد فرصت های هماندیشی، سمینارها، اندیشکده ها و رسانەهای گوناگون به ویژه یک ايستگاه تلویزيون جمهوريخواه در خارج از کشور می گذرد که تاٌکيد برنامه های آن ها بر روی رشد بينش و رفتار ائتلافی و ترويج فرهنگ حقوق بشری و رفتار مدارا جويانه و لذا محملی برای تفاهم و همکاری جمهوريخواهان باشد. 

بيش از يک قرن است که عناصر و گروهای خواهان آزادی، عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و تجدّد فرهنگی در صحنه سياسی ايران حضور داشته اند، ولی فعّاليتهای آنان چنان پراکنده بوده که از مستبدّين شکست خورده اند. ما بر اين باوريم که کارآيی تقابل با استبداد و مطلق انديشی در ايران نيازی مبرم به گسترش بينش و رفتار ائتلافی در جمع جمهوریخواهانی دارد که به حقوق بشر، حکومت قانون، دمکراسی مبتنی بر برابری، آزادی، همبستگی، صلح، حفظ محيط زيست، تعامل سازنده و صلح آميز با جهان، جدايی دين از حکومت، تعلق ایران به همه ایرانیان، همبستگی ملی از جمله در دفاع از آب، خاک، فضا و مرز های کشور و احترام به بينشها و اولويّتهای رقبای پيرو دمکراسی و نهایتأ پیکار خشونت پرهیز با جمهوری اسلامی، متعهّد باشند. تاسیس بنیادی با مشارکت فعال همه ایرانیان جمهوریخواه دموکرات وسکولار در خارج از کشور، می تواند در خدمت تحقق این ارزش ها قرار بگیرد.
مهمترین هدفِ ايجادِ این بنیاد فراهم آوردنِ سکّو يا تريبونی مشترک برای جمهوريخوهان علاقمند به ائتلاف است. کوششی در این سوی است که آن ها، بویژه زنان و جوانان، بتوانند با بهره بردن از این ابزار، در عین تاکید بر ارزشهای مشترک جمهوریخواهیِ نامبرده در بالا، در برخورد با مسائل و چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اولويّتهای گوناگون خود را در معرض داوری مخاطبین قرار دهند. لذا یکی از مباحث مورد نظر در بنیاد و سکّوهای رسانه ای و تلویزيونی اش پیرامون اين سوآل خواهد گشت که چگونه مي توان با انعطاف و سازش از مواضع حدّاکثری چشم پوشیده به توافقهائی دست یافت که ائتلاف را ممکن و برخوردار از اعتماد متقابل و واقعگرائی کند.
در چهار دهۀ گذشته فعّاليّتها و تحليلهای ضد استبدادِ ولايت فقيه در خارج کشور بيشتر جنبه سلبی داشته تا ايجابی، بدين معنی که تاٌکيد روی افشای ناکارآمدی، ستمگری، فجايع و فساد رژيم بوده و کمتر به آنچه مي خواهيم و چگونگی رسيدن به آن توجّه شده است. هدف بنياد پيشنهادیِ ما گسترش بحث و تحليلِ ايجابی است، يعنی تاٌکيد روی آنچه ميخواهيم و چگونه مي توانیم بخت و اميد دستيابی به آن را تقويت کنیم. اگر اميد و اعتماد کافی برای آغاز کار بوجود آید، جمع آوری منابع مالی لازم برای هزینه های آن نيز آسان تر خواهد بود.
استقلال عمل اين بنياد ملّی دريافت کمک مادّی از هر دولتی را نفی مي کند.

ما اميدواريم که تاٌسيس بنيادی با شرکت ايرانيان جمهوريخواهِ دمکرات بتواند پشتوانه مالی لازم برای فعّاليّت های موٌثر گفتمان سازی و رسانه ای، بويژه صدا و سیمای جمهوریخواهان را تاٌمین و تداوم فعالیت آنرا تضمين کند. چنین بنیادی که تحت نظر هيٌت امنای منتخب اعضای بنياد و با مديريّت حرفه ای مطابق استانداردهای حقوقی رایج در کشوری که بنیاد ثبت رسمی می شود، اداره می گردد. این مهم باگرد آوری حق عضويّت و کمکهای بزرگ و کوچک ايرانيانی که دل در گرو آزادی و آبادی ميهن دارند، زمينه ساز تحقّق آرزوی دیرينه آزادیخواهان خارج از کشور در داشتن صدا و سيمای مستقل، دمکراتيک و مردمی خواهد بود. ما امضا کنندگان اين فراخوان، با وقوف به اهمّیّت همبستگی مبتنی بر اعتماد و پيکار مشترک در راه عبور خشونت پرهیزِميهن از بحران موجود و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، اميدواريم که شايسته اعتماد هم ميهنان قرار بگيريم.
ما به زودی، با گزینش هیت موسس، اساسنامۀ موقّتِ بنياد را تدوين و منتشر میکنيم و به استقبال هم ميهنان آزاده ای خواهيم رفت که به ندای ما پاسخ مثبت دهند تا عضو گيری بر مبنای اساسنامه موقّت آغاز گردد.
گفتن ندارد که برپایی نهادی دموکراتیک و جمهوریخواه چالش مبارزین داخل کشور است، اما ولایت فقیه این امکان را به آنها نمی‌دهد. ما همچون مبارزين داخل کشور خواهان گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دمکرات و لائیک هستيم. فعالین خارج کشور می‌توانند با نهادینه کردن نمادی از ائتلاف مورد نظر، یاری ‌رسان هممیهنانی باشند که حتی در زندان‌های ظلمتکده ‌ جمهوری اسلامی از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر وتبليغ و ترويج گفتمان جمهوری دمکراتيک دفاع می‌کنند. ارزش جوهریِ موفقيّت چنین بنياد پيشنهادی اين خواهد بود که ائتلاف میان حمهوریخواهان امکان پذير است. برای ما ایرانیان که از تجربه زيستن در دمکراسی محروم بوده ايم، قابل فهم است که تلاش برای ایجاد یک بنياد دمکراتیک حتی وقتی از آزادی و امنيت برخورداریم با چالش‌های سیاسی، اعتقادی و رفتاری روبرو است. تعهد به دموکراسی وقتی اصالت پیدا می‌کند که در رفتار و کردارمان تبلور داشته باشد. به‌راستی اگر ایرانیان متعهد، مطلع و با تجربه مقیم خارج کشور توانائی یا اراده حرکت در این مسیر را نداشته باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که در درون کشوربا حضوراختناق و سرکوب دمکراسی خواهان جمهورایخواه گردهم آیند و سرزمین مادری و میهن مشترک ما از استبداد ریشه‌دار تاریخی رهائی یابد؟ تاٌسيس بنياد و رسانه جمهوری گامی است به سوی غلبه بر پراکندگی، نهادينه کردن فرهنك مدارا، همبستگی و نماد این اراده که: ما با هم مي توانيم!

دوستانی که مایل به پر کردن پرسشنامه هستید، لطفا توجه داشته باشید:

الف) پاسخ به دو سوال اول و دوم اجباری است و بدون پاسخ به آنها، سیستم اجازه پاسخ به سوالات دیگر را نخواهد داد
ب) در پاسخ به سوال اول لطفا نام، نام خانوادگی و آدرس میل یا شماره تلفن خود را حتما قید کنید.
ج) به رغم درج نام، پاسخ شما به بقیه سوالات مخفی است و برای هیچ کس قابل رویت نیست. 
د) ما تهیه کنندگان و بررسی کنندگان پاسخ های این پرسشنامه (منصور فرهنگ، بهروز بیات، کوروش پارسا و احمد پورمندی) تضمین می دهیم که از اطلاعات شخصی مندرج در پرسشنامه جز برای تماس با شما در چهارچوب پرسشنامه، هیچ استفاده دیگری صورت نمی دهیم و این اطلاعات تحت هیچ عنوانی، بدون رضایت کتبی شما، در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار نمی گیرد .

د‌وستان، تا بحال هشتاد و هفت نفر  این پرسشنامه را پر‌کرده اند، آخرین مهلت زمانی ۱۵ ژانویه است، امیدوارم که دوسنانی که مردد هستند، به محتوی پرسشنامه نکاه کنند، شاید نظرشان عوض بشه و‌ مشارکت کنند، مشارکت به معنای عضویت نیست. 

با کلیک‌کردن روی این لینک می توانید متن اولیه و توضیحی  را ببینید و بعد با کلیک بعدی میتوانید پرسشنامه را پر کنید:

افزودن نظر جدید