گفتگوی رفقا مجید عبدالرحیم پور و حسن زهتاب در آستانه پنجاهمین سالروز بنیانگذاری جنبش فدائی

تصویری-صوتی: 
منبع: 
تلویزیون رنگین کمان

افزودن نظر جدید