به یاد پنجاهمین سالگرد جنبش فدایی

                                        

نوزده بهمن امسال، جنبش فدایی پنجاه ساله می شود. نیم قرن پیش که مردم ایران زیر فشار حکومت ستم شاهی قرارداشتند، وصدای آزادی خواهانه آنان با زندان، شکنجه و اعدام پاسخ می گرفت و شدت سرکوب ها سکوت گورستانی بر کشور حاکم کرده بود، تعدادی از جوانان این سرزمین، عزم خود را برای درهم شکستن این سکوت گورستانی به نمایش گذاشتند. آنان با الگوبرداری از اشکال مبارزاتی برخی از کشورهای تحت ستم، که نتایج درخشانی به بارآورده بود، همه هستی و موجودیت خود را برای مبارزه با استبداد و خودکامگی به کارگرفتند، تا راه پیروزی و بهروزی مردم را برای زندگی بهتر هموارکرده، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی را برایشان به ارمغان آورند.

در تاریخ معاصراین سرزمین، جنبش فدایی مظهر اراده و عزم خلقی محروم و مظلوم علیه بی عدالتی و مبارزه در راه آزادی است. این جنبش به رغم کم تجربگی و عدم کاربست روش های کارسازتر مبارزه علیه استبداد، نقش بسیار ارزشمندی در تشجیع بخش وسیعی از جوانان این کشور برای پیوستن به جنبش ضداستبدادی در کشور داشته، و مورد ستایش و حمایت چهره های نامدار سیاسی، اجتماعی و هنری زمان خودبوده است. همین امروز هم به رغم فراز و فرودهای نیم قرن مبارزه طرفداران این جنبش، مختصات و ویژگی های بنیان گذاران آن همچنان ظرفیت ساز پیوستن نیروهای تازه نفس آرمانخواه وعدالت جو به آن است. هواداران این جنبش با وجود بی قانونی ها و محدودیت ها برای فعالیت آزادانه، متناسب با شرایط حاکم بر کشور و بهره مند از تجربیات گذشته، همراه با زحمتکشان برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند. این جنبش درعین پایبندی به آرمان های انسانی بنیان گذاران خود، با همراه کردن میراث فداکاری، مردم دوستی و آرمانخواهی آنان با روش های کارآمدتر که حاصل سال ها تجربه و مبارزه در شرایط  کشور است، در برابر سیاست های قانون شکنانه و سرکوبگرانه، مدافع منافع زحمتکشان برای دستیابی به زندگی شایسته و شرافتمندانه است. این جنبش علاوه بر فداکاری و مردم دوستی، وارث چندین هزاراعدامی و زندانی در دوران ستم شاهی و بعد از آن بوده است. این میراث سترگ حاکی از عزم و اراده جنبش فدایی و اشتیاق آنان برای پیروزی و بهروزی مردم کشور، با همه دشواری ها است. ما با ارج گذاشتن به فداکاری های بنیان گذاران این جنبش، می کوشیم تا آرمان های آنان را در همراهی و همگامی با زحمتکشان کشورمان، برای ساختن زندگی بهترتحقق بخشیم.

 

                                                                        سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)- هواداران داخل کشور

                                                                                                 ( گروه خرداد)

                                                                                                    18/11/1399         

افزودن نظر جدید