گزارش مراسم بزرگداشت پنجاە سالگی جنبش فدایی توسط سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

می خواهم خوشحال باشم که ۵۰ سال تاریخ پشت سر گذاشته ایم و می خواهم افتخار کنم به این همه مبارزه و جوانمردی ! که صد البته چنین است و افتخار می کنم .
ولی نمیدانم با این همه غم و درد و رنج این انسانها یی که از دست دادیم چه کنم . واقعا نمیدانم چه کنم . نمی خواهم جان رفقایی که از دست دادیم را با دست اوردها مقایسه کنم . ولی این مقایسه در ذهنم همواره شکل می گیرد . نمی خواهم منفی باشم و کاستی ها را به زبان بیارم ولی من هم انسانم و ته ذهنم شرافت انسانهای بیشماری را که از نزدیک دیده ام و با گوشت و پوست خود صداقت و لطافت و
بخشندگی انها را چشیده ام با انچه که امروز بدست اورده ایم مقایسه می کنم . امیدوارم این پنجاه سال پشتوانه ای باشد محکم و انگیزه ای
باشد قوی برای ارتقاء سطح مبارزه ی سیاسی اجتماعی سازمان . من مدت کوتاهی با انوشیروان لطفی ، سعید آذرنگ ، ابوالحسن خطیب
خلیل لطفی ،امیر نیک ایین و ... در اتاق ۶۵ زندگی کردم .
قربان شما و. حق وردیان