پیام رفیق محمدعلی عموئی بە مناسبت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائیان بە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

از طرف رفیق بهروز خلیق توضیحاتی در خصوص پیام رفیق محمدعلی عمویی برای کارآنلاین ارسال شده که متن کامل آنرا عینأ نقل میکنیم:
توضيح در مورد پيام رفيق محمد علی عموئی به مناسبت پنجاهمين سالگرد جنبش فدائی
ارسال پيام از جانب رفيق عموئی به مناسبت پنجاهمين سالگرد جنبش فدائی که چهره شاخص چپ به حساب می آيد و طولانی ترين حبس را در دو رزيم گذرانده است، برای ما فدائيان ارزشمند است. او در بخش آخر پيام خود به حزب چپ ايران (فدائيان خق) اشاره کرده و گفتگو با من را نقل کرده است: "..... مبارزه مسلحانه نتوانست به نتيجه برسد. امروز که بازماندگان فدائی که به صورت حزب چپ پديدار شده، هدفش دموکراسی است. من وقتی به آقای خليق گفتم تا آنجائی که من بخاطر دارم پايه گذاران مبارزه مسلحانه مثل بيژن جزنی و حسن ضيا ظريف و امثال اين ها سوسياليسم هدفشان بود، خنديد و گفت آقای عموئی دموکراسی چه عيبی دارد که شما مخالف آن هستيد. گفتم من مخالف دموکراسی نيستم. من دارم می گويم که آرمان جنبش خيلی فراتر از اين ها است."
من به نظر رفيق عموئی در مورد جنبش فدائيان نمی پردازم. ولی به آنچه در مورد حزب گفته و صحبتی که از من نقل کرده است، می پردازم که نيازمند تدقيق است. سا ل های زيادی از اين گفتگو می گذرد و امکان بيان دقيق جملات وجود ندارد. در آن گفتگو رفقائی هم حضور داشتند و من برای دقت بخشيدن به نوشته، مضامين صحبت ها را با يکی از رفقا هم چک کردم. مضمون صحبت ها چنين بوده است:
۱. بحث من با رفيق عموئی به مسئله جايگاه دموکراسی و پيوند عميق سوسياليسم با دموکراسی بر می گشت. من شمه ای از آنچه در اتحاد شوروی ديديم، بيان کردم و خاطرنشان کردم که در شوروی جامعه مدنی وجود نداشت و همه امور دست دولت بود. يکی از علل فروپاشی شوروی فقدان جامعه مدنی و دموکراسی بود. در آن گفتگو من برباور عميق سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به سوسياليسم و بر پيوند دموکراسی و سوسياليسم تاکيد کردم و تمايز ديدگاه سازمان با سوسيال دموکرات ها را بيان نمودم. در اين گفتگو صحبتی از نفی و کنار گذاشتن سوسياليسم در ميان نبود تا رفيق عموئی به بيژن جزنی و حسن ضيا ظريفی اشاره کند.
۲. در زمان گفتگوی ما حزب چپ ايران (فدائيان خلق) تشکيل نشده بود و بحث ما هم در اين مورد نبود. بعلاوه حزب عميقأ بر سوسياليسم باور دارد و در سند "راستاهای عمومی برنامه" حزب آمده است: "ما .... با باور به سوسياليسم، بر اين نظريم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنيده‌ و سوسیالیسم از نگاه ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و تعدی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد."
۳. رفيق عموئی در پيام خود چنين القاء می کند که گويا حزب چپ و من آرمان سوسياليسم را کنار گذاشتيم و برای ما تنها دموکراسی مطرح است. اين تلقی درست نيست و انتظار اين بود که رفيق عموئی در بازگوئی آنچه که می تواند به جهت گذشت زمان دقيق نباشد، به حاضرين در آن گفتگو و به اسناد حزب چپ ايران (فدائيان خلق) و سازمان فدائيان فدائيان خلق ايران (اکثريت) مراجعه می کرد و به گفته خودش دقت می بخشيد..
بهروز خليق
۱۱ فوريه ۲۰۲۱

کاش عزیزمان خلیق مشخص کنند این صحبت‌های پس از فروپاشی شوروی و قبل از تشکیل حزب چپ ایران کی و کجا صورت گرفته؟ در ایران؟ در افغانستان؟ یا در اروپا؟