اعلامیه کانون فرهنگی وسیاسی ترکمن صحرا

در 29 بهمن امسال از توطئه ی ربودن چهار تن از رهبران جنبش حق طالبانه وعدالتخواهانه خلق ترکمن درشب 18 بهمن 1358 وپیدا شدن اجساد به رگبار بسته شده آن عزیزان، چهل و یک سال می گدزد. یک هفته پس از توطئه ی برنامه ریزی شده ی ربودن چهار تن از رهبران جنبش خلقی ترکمن صحرا(رفقا شیرمحمد درخشنده توماج، عبدالحکیم مختوم، طواق محمد واحدی و حسین جرجانی)، توطئه ربودن چهار تن دیگر از معتمدهای شهر بندر ترکمن توسط باند ترور رژیم به اجرا درآمد و سه روز بعد جسد سه تن آنها که از پشت سر به رگبار بسته شده بودند دراطراف شهر گنبد کاووس پیدا شدند. آنها عبارت بودند از یوسف قره جه ، پرویز ایرانپور و ناز دوردی نوشین شهردار سابق شهر بندرترکمن. نفر چهارم که بطور اتفاقی زنده مانده بود اعلام کرد که پس از چند روز نگهداری با ماشین بیرون شهر برده گفتند می توانند بروند ولی سه نفرشان را با تیراندازی از پشت سر بقتل میرسانند.

    درآغاز سران رژیم جمهوری اسلامی به انکار این جنایتهای تکان‌دهنده ی حکومتی‌ روی آورده دربرابر روشنگری‌های پیگیرانه نیروهای مترقی کشور واعتراضات گسترده مردمان بسیاری از شهرهای ایران مجبور به عقب نشینی شدند. ولی بعدها پس از حس پیروزی در حذف غیرخودیها و اطمینان از تسلط بر کشور، تروریسم حکومتی شان را موفقیت افتخار آمیزی برای جمهوری اسلامی وانمود کرده اجرای "حکم شرعی" علیه رهبران ترکمن را برخوردی منصفانه اعلام داشتند. بطوریکه خلخالی گفت: "افتخار می‌کند که رهبران خلق ترکمن را قاطعانه اعدام کرده وحکم قتل برگرفته از رهبر را اجرا نموده است". ونیز اولین فرمانده سپاه پاسداران، بنام جواد منصوری، ماجرای قتل را دریک گفتگوی تلویزیونی با خند‌ه های بی شرمانه ای اعتراف کرد که خلخالی به او گفته بود: "سپاه پاسداران، سران ترکمن را دستگیر کرده‌اند. آنها باید اعدام بشوند. اما بنی‌صدر موافق نیست... من می‌روم گنبد آنها را اعدام می‌کنم. بعد بچه‌ها (پاسداران) بگویند که ما به دستور فرمانده سپاه آنها را اعدام کردیم وتو هم هیچی نگو!" و لابد او هم چیزی نگفته.  

    با گذشت زمان وتداوم ربودن و کشتن افراد کثیری از غیر خودیها، بویژه نیروهای مترقی کشور از جمله وقوع قتلهای زنجیره ای وسپس کشتار وسیع زندانیان سیاسی معلوم گشت که ربودن و کشتن وحشیانه چهار رهبر خلق ترکمن و بسیاری از فعالین جنبش مردمی ودمکراتیک ترکمنصحرا، نشانگر پدید آمدن یک رژيم تروريست قرون وسطایی از بطن انقلاب مردمی بهمن58 بوده است.  

    برای تشخیص علل حساسیتها و ترس و وحشت فئودالها و نیروهای ارتجاع سنتی، این واقعیت تاریخی را پذیرفت که دربهمن57 - فوريه 1979 با ییروزی مردمان ايران درسرنگون كردن رژیم ديكتاتوری پهلوى، فضاى کشور دمكراتيک گردید. ونیروهای آگاه ومترقى توركمن برای حفظ اين دستاورد تاريخى به سازمانيابى روى آورده، درهمه ی شهرها ونیز چندین روستای ترکمن صحرا «كانون فرهنگى وسياسى خلق تركمن» را بنيانگذارى كردند. آنها درتلاش برای حفظ دستاوردهای ملی ودمکراتیک انقلاب بهمن57 در راه پاسخ بضرورت تلاش هماهنگ دهقانان و دیگر زحمتكشان منطقه با نام "ستاد مركزى شوراهاى تركمن صحرا" مرکز هماهنگی بوجود آوردند.

     حمايت توده هاى مردم بويژه زحمتكشان توركمن صحرا ونیز نیروهای مترقی کشور از کانون وستاد خلق ترکمن، عاملى براى تداوم حيات فضاى دمكراتيک وفعاليت علنى درتوركمن صحرا به مدت بیش از يک سال شد. جنبش خلقی ودمکراتیک مردم ترکمن صحرا تا تثبیت حاکمیت تمامیت خواه قرون وسطائی پس از انقلاب 57 موجبات تحولات عمیق فرهنگی، سیاسی واجتماعی را در ترکمن صحرا فراهم آورد، تاثیرات معین و عمیقی را درسراسر کشور رقم زد. کانون فرهنگی وسیاسی همانند دیگر جریانهای مترقی وعدالتخواه کشورمان بر تداوم سنت آن جنبش درترکمن صحرا ودیگر مناطق ایران و بروز آن به اشکالی متناسب با تحولات زمان اطمینان دارد.

    نیروهای ارتجاعی از تداوم و رشد و بروز جنبش‌های سکولار ودمکراتیک در روند زمان نمی‌توانند جلوگیری کنند چرا که خواسته‌ها و مطالبات جنبش خلقی ودمکراتیک مردم همانند فریادهای فروخفته شان، همچنان در دلها باقی است و باز زایی اش بستگی به زمان دارد. 

 گرامی باد یاد چهار رهبر جنبش مردمی ترکمن صحرا   

  کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن صحرا

 29 بهمن ماه1399 - 17 فوریه 2021  

افزودن نظر جدید