مرگ زندانی عقیدتی بھنام محجوبی

 وین / ۴ اسفند ١٣٩٩

 مرگ زندانی عقیدتی بھنام محجوبی

پزشکان و کادر پزشکی مستقر در اتریش برای دفاع از حقوق بشر در ایران و جامعھ دفاع از حقوق بشر در ایران - اتریش، خبر تاسف انگیزی را دریافت کردند مبنی براینکه زندانی عقیدتی، بھنام محجوبی، دیروز در بیمارستان لقمان در تھران درگذشت. او در تاریخ ٢۴ بھمن از زندان اوین بھ بیمارستان منتقل شده بود. بنا بھ خبرھای رسیده، بھنام محجوبی پس از مصرف قرصی کھ دکتر زندان بھ او داده بود به کما رفت. او در بیمارستان توسط ماشین اکسیژن تنفس میکرد.

محجوبی در میان بیش از ٣٠٠ عضو جامعھ دراویش گنابادی بود که در سال ٢٠١٨ در ارتباط با تظاھرات مسالمت آمیز دراویش گنابادی در فوریه ھمان سال در تھران دستگیر شد. پس از سرکوب وحشیانه دراویش در "گلستان ھفتم" نیروھای امنیتی صدھا زن و مرد را دستگیر کردند. در حین دستگیری، ماموران امنیتی در لباس شخصی بھنام محجوبی را مورد ضرب و شتم قراردادند. او روز ھا بدون روشنایی در سلول انفرادی بسر برد و بدون حضور وكیل مورد بازجویی قرار گرفت. بازجویان محجوبی را زیر شکنجه قرار داده ومجبور به امضای "اعترافات" کردند.

مادر بھنام محجوبی به دلیل بیماری پسرش از کرمان به تھران (١٠٠٠ کیلومتر) مسافرت کرد تا پسرش را در بیمارستان ملاقات کند. ولی مامورین امنیتی به او اجازه ملاقات ندادند در حالیکه ابراھیم رئیسی رئیس دادگستری اظھار داشت که در ھای زندانھا بروی فعالان حقوق بشر باز است.

در یک کلیپ صوتی محجوبی افشاگری کرده بود: من را به شکل صلیب به تخت بستند. آمپول و قرصھای سنگین دادند، روی من ادرار کردند و کارھای خلافی که رویم نمیشود بگویم انجام دادند. من در امین آباد (تیمارستان) افول انسانیت را دیدم.

ما گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر در اتریش و کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن، دستگیری، زندان و مرگ، مسئولین وزارت دادگستری و جمھوری اسلامی را مسئول قتل بھنام محجوبی میدانیم و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی وعقیدتی ھستیم.

افزودن نظر جدید