پیام مبارز پیگیر حقوق بشر، نرگس محمدی بە مراسم بزرگداشت روز زن، سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

 

در این پیام، خانم نرگس محمدی بە تحلیل جنبەهای متفاوتی از شرایطی کە کشور در آن قرارگرفتە می پردازد، از جملە بە وضعیت زنان میهن ما کە با توجە بە ستم مضاعفی کە بە آنها رواداشتە می شود، کاملا شرایط ویژەای را تجربە می کنند؛ اما امید رخت برنبستە و مبارزە و امید ادامە دارد.

 

افزودن نظر جدید