از برنامە سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

سپاه پاسداران

در جامعه ما از يکسو موقعيت نهادهای سنتی تضعيف شده و از سوی ديگر سياست های جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سياسی قدرتمند در جامعه شکل گيرند و جايگزين نهادهای سنتی شوند و جامعه مدنی و سياسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنين وضعی سپاه پاسداران که از گسترده ترين و منظم ترين تشکيلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سياسی شده و از ضعف احزاب سياسی و نهادهای مدنی بهره گرفته و وارد ساختار قدرت گرديده است. در کشور ما سپاه که با هدف دفاع از انقلاب بهمن تشکيل شد و در جنگ ايران ـ  عراق به يک ارتش کلاسيک فراروئيد، از جنگ باينسو و به ويژه در دهه گذشته از يک نهاد نظامی به يک نهاد عمومی فراروئيده است. حضور سپاه به تدريج در حوزه های مختلف اجتماعی نهادينه می شود و به يک عامل بازدارنده در تحولات سياسی کشور تبديل می گردد.

افزودن نظر جدید