جلسە سخنرانی بمناسبت سالگرد جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی

جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در تاریخ ١٣ ماە مارس برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای در زوم بە مناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد جنبش فدائی برگزار کردند کە در آن از دو سخنران، یوسف کر و فرخ نعمت پور دعوت بعمل آوردە شدەبود. در این جلسە بە موضوع جنبش فدائی و رابطە آن با جنبش حق طلب ملیتهای ایرانی پرداختە شد. مدیر برنامە داریوش پارسا بود.

 

 

 

افزودن نظر جدید