بخش پرسش و پاسخ

روز ١٣ ماە مارس، برابر با ٢٣ اسفند، جلسەای از طرف جمعی از فعالین و طرفداران جنبش فدائی در زوم برای فعالین مدنی و سیاسی یوسف کر و فرخ نعمت پور برگزار شد. در اینجا توجە خوانندگان کارآنلاین را بە شنیدن بخش پرسش و پاسخ برنامە جلب می کنیم کە در آن جمعی از مشارکت کنندگان بە طرح سئوال و دیدگاههای خود پرداختند.

افزودن نظر جدید