فصلنامه‌ی مُروا شماره هفت، زمستان ۱۳۹۹، به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل انتشار یافت

* فهرست مطالب:

یک-پیش در آمد: ماندگاری سیاهکل و جنبش فدایی در تاریخ ایران - به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل - مراد رضایی و علی صمد
https://bepish.org/node/5177


دو - فدایی و اخلاق - نوشته: رضا جاسکی

https://bepish.org/node/5176

سه - توجه فداییان بنیانگذار بر تجارب مبارزه در کدام کشورها متمرکز بود؟ سهراب مبشری
https://bepish.org/node/5175

چهار- نگاهی به تاریخ و دلایل پیدایش نیروهای مسلح نامتقارن (چریکی) - حسن نادری
https://bepish.org/node/5173


پنج - خوانش چریک‌های فدایی خلق ایران از حکومت پهلوی؛ در زیربنا و سیاست – مراد رضایی
https://bepish.org/node/5172


شش-مبارزات نسل جوان معترض را باید با توجه به زمانه خود بررسی کرد! علی صمد

https://bepish.org/node/5171


هفت- 
هر نسلی متأثر از شرایط و رخدادهای زمانه‌ی خویش است - مصاحبه علی صمد از مصاحبه فصلنامه ی مُروا با رفیق رقیه دانشگری
https://bepish.org/node/5170


هشت- دختران جوان، چریک های فدایی، و سازمان دانش آموزان پیشگام- مصاحبه مراد رضایی و علی صمد از فصلنامه ی مُروا با رفیق مریم سطوت
https://bepish.org/node/5169

نه- انشا من در مورد فقر و زندگی جاشوها باعث شد برای پاسخگویی به ساواک بروم! مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با مریم پورتنگستانی
https://bepish.org/node/5168


ده- مقاومت؛ مبارزه (به مناسبت پنجاهمین­ سال­گشت روی­داد تاریخی «سیاهکل») - مهرداد از ایران
https://bepish.org/node/5167


یازده- تاثیر واقعه‌ی سیاهکل بر موسیقی موج نو و ‌اعتراضی مردمی ایران - بیژن میثمی
https://bepish.org/node/5166


دوازده- ورزش و سیاست، ورزشکاران و جنبش فدایی - یداله بلدی
https://bepish.org/node/5165


سیزده- هنرمندی سرشار از عشق و با آرزوهای نیک‌خواهانه برای ایران و انسان‌ها را در زیر شکنجه ظالمانه کشتند! - مرجان نیک خواه
https://bepish.org/node/5164

چهارده- ستارگان سرخ – حسین غبرایی
https://bepish.org/node/5163


پانزده- من هم یکی از آنان بودم! - ناهید قاجار

https://bepish.org/node/5162


شانزده- ورود نوجوانان به اعتراضات خیابانی در تغییر توازن نیرو علیه حکومت شاه بسیار موثر بود!  - علی صمد
https://bepish.org/node/5161


هفده- پرتویی بر سرگذشت جنبش فداییان در بعد انقلاب - بایدها و نبایدها -  وهاب انصاری
https://bepish.org/node/5160


منبع: 
از فصلنامه‌ی مُروا شماره هفتم، زمستان ۱۳۹۹

افزودن نظر جدید