پیام حزب دمکراتیک مردم ایران بە مناسبت درگذشت علی خاوری

با خبر شدیم که روز جمعه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، آقای علی خاوری، از زندانیان بنام دوران شاه و صدر حزب توده ایران، بر اثر ایست قلبی با زندگی وداع گفته است. از این راه حزب دمکراتیک مردم ایران مراتب همدردی خود را با هموندان و هواداران حزب توده ایران  ابراز می دارد.

اول فروردین ۱۴۰۰

افزودن نظر جدید