در فروغ نوروز

نور می‌خواهم نور‍!

آب می‌خواهم، آب!

بذر می‌خواهم، بذر!

 

نوبری از شادی،

نغمه‌ای آزادی،

شاخسارِ پندار،

نوبهارِ دیدار،

 

جشنِ خوش‌ فروردین،

 

عطرِ زیبایی‌ها،

توسنِ خوبی‌ها،

روحِ گندم‌زاران،

بر دمِ بیداران،

پا به پایِ یاران،

با دلی آتش‌گون،

با دلی آرش‌گون،

 

در فروغ نوروز،

در شکوه افروز،

 

این دم آتش‌گه،

این دم آتش‌دان،

بر روال یاری

 

بی‌کران برنا باد!

جاودان برپا باد!

افزودن نظر جدید