بە پیشواز نوروز، در گسترش مبارزە

پیام بە ایرانیان نروژ

هموطن گرامی!

در شرایطی بە پیشواز سال جدید شمسی، سال ١٤٠٠، می رویم کە میهن ما با بحرانهای متنوعی در عرصەهای گوناگون دست  بە گریبان است؛ بحرانهائی کە بە نظر می رسند حتی با سازش احتمالی با دولت جو بایدن در عرصە احیای برجام هم نتوان بە حل ریشەای آنها دست یافت. زیرا بحران قبل از اینکە ریشە در چگونگی ارتباط سیاسی و یا روش دیپلماسی در این یا آن عرصە مشخص داشتەباشد، نشات گرفتە از کل ساختار جمهوری اسلامی است چە در بعد داخلی و چە در بعد خارجی.

برای اینکە بتوان سال جدید را، کە همزمان پایان قرن چهاردهم شمسی و آغاز قرن نوین پانزدهم است، بە آغازی نوین برای تحول در کشور تبدیل کنیم، باید در سطح وسیعتری وارد حوزە کنش سیاسی شدە و بە عناوین مختلف خواستەهای خود را حول مسائل مهم بیان کنیم. از جملە این خواستەها تغییر در بنیان سیاست خارجی رژیم و در پیش گرفتن مشی تفاهم با ایالات متحدە و نیز همزمان بازکردن فضای سیاسی کشور جهت مشارکت بیشتر مردم و نحلەهای مختلف فکریست.

ما ضمن تبریک سال نو بە هموطنان عزیز، بویژە کارگران و زحمتکشان میهن، کە این روزها شرایط معیشتی سختی را از سر می گذرانند، امید این را داریم کە سال نو و همراە آن قرن نو، آغاز تحول جدیدی در میهن ما باشد در راستای تحقق آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی.

 

اسفند ١٣٩٩

 

 

افزودن نظر جدید