اطلاعيه شورای سردبيری کارآنلاين

اخيرأ اتاقی در کانال تلگرامی ابتدا با نام "کارآنلاين" با گل سازمان و سپس با تغيير نام به "مبلغ کارآنلاين" و اضافه کردن "آزادی، دموکراسی و سوسياليسم" با گل سازمان راه اندازی شده است. نام و مشخصات فرد يا افرادی که اين کانال را راه انداخته اند، روشن نيست و ما تا کنون نتوانستيم به هويت آن ها پی ببريم. 

بدين وسيله اعلام می کنيم که اين کانال ارتباطی به کارآنلاين ندارد. از آنجا که فرد و يا افردی که آن را راه انداخته اند، برای ما شناخته شده نيستند و به کار خودسرانه دست زده اند و ممکن است از اين کانال اقدام به تخريب سازمان کنند، ما پيگير اين موضوع بوده و اقدامات قانونی را انجام خواهيم داد. 

۷ فروردين ۱۳۹۹ (۲۷ مارس ۲۰۲۱)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

شما اول هویت خودتان را مشخص کنید که اگر عضو این سازمان هستید چرا هر جا که اسم این سازمان طرح شود، کهیر می زنید؟

خوانندگان گرامی کارآن‌لاین!

به آگاهیِ شما می‌رسانم که شورای سردبیری این اطلاعیه را با رای ۴ رفیق از ۷ رفیقِ عضوِ شورایِ سردبیری تصویب کرده است. من، که برای دوهفته سردبیر وقت هستم، از شورای مرکزیِ سازمان درخواستِ رهنمود دربارۀ انتشارِ آن کردم. شوربختانه انتشارِ اطلاعیه پیش از دریافت رهنمود به من تحمیل شد. درخواستِ من از شورای مرکزی را پایین‌تر ملاحظه می‌کنید.

با احترام
سردبیر وقت احمد فرهادی
۱۲ / ۱ / ۱۴۰۰

+++++++++

پرسش از شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
در بارۀ اطلاعیه در بارۀ "مبلغ کارآن‌لاین" در تلگرام
۸ / ۱ / ۱۴۰۰

رفقای گرامی سلام!

در نشست جمعه شب ۶ / ۱ / ۱۴۰۰، در بارۀ "مبلغ کارآن‌لاین" در تلگرام با رای ۴ رفیق از اعضای شورای سردبیری اطلاعیه‌ای به تصویب رسید بدون اینکه متنِ آن در نشست خوانده شود و بدون اینکه روندِ بررسیِ پیشنهاد آلترناتیو (پیشنهاد من) و پیشنهاد تغییر در متن (پیشنهاد رفیق گودرز اقتداری) طی شود.

توجه شما رفقا را به این نکته جلب می‌کنم که رفیقی که "مبلغ کارآن‌لاین" را اداره می‌کند برایِ من شناخته شده است این ادعا که «... ممکن است از اين کانال اقدام به تخريب سازمان کنند ...» کاملا نادرست است.

از شورای مرکزی سازمان درخواست می‌کنم به من رهنمود دهد که چه باید بکنم. آیا اطلاعیه را در ‌ کارآن‌لاین منتشر کنم و به دنبال آن توضیح بدهم که این ادعا که «... ممکن است از اين کانال اقدام به تخريب سازمان کنند ...» کاملا نادرست است؟

با سپاسِ پیشاپیش از توجه شما
سردبیر وقت احمد فرهادی
۸ / ۱ / ۱۴۰۰

دوست گرامی آقای احمد فرهادی ، ممنون از اطلاع رسانی و شفافیت!
امیدوارم این دوستان و همکاران شما واقف باشند که ما در عصر دنیای دیجیتال زندگی میکنی، و هیچ چیز پنهان نمی ماند
موفق باشد - قاسم

رفیق فرهادی گرامی دل قوی دار. حقیقت نزد شماست و پیروزی از آن شما.