واهمە انحلال طلبان از برآمد دوبارە سازمان اکثریت

 اطلاعیەای از طرف شورای سردبیری کارآنلاین در خصوص کانال تلگرامی بە اسم 'مبلغ کار آنلاین' انتشار یافتەاست. در این رابطە من 'فرخ نعمت پور' بعنوان عضو شورای سردبیری کارآنلاین، نظر خوانندگان کارآنلاین را بە موارد زیر جلب می کنم:

ـ من جزو امضاء کنندگان اعلامیە نیستم و مخالف آن بودم؛

ـ این اطلاعیە با امضاء چهار نفر از هفت نفر اعضای شورای سردبیری انتشار یافتەاست،

ـ رای دادە شدە کاملا جناحی و بلوکی است، و رفقائی بە آن رای دادەاند کە خواهان تختەکردن در سازمان و انحلال آن در حزب چپ هستند،

ـ این اعلامیە نافی روح همکاری و تفاهم میان نحلەهای گوناگون درون سازمان است، و کاملا بر اساس برخورد چکشی پایەریزی شدەاست،

ـ رفیق، یا رفقائی کە 'مبلغ کارآنلاین' را راەانداختەاند طبق سخنان رفقای سازمانی از اعضای سازمان اند؛ بنابراین بر خلاف متن اعلامیە شناختەشدەاند،

ـ کانال تلگرامی 'مبلغ کارآنلاین' ادعا نکردە کە کانال رسمی کارآنلاین است، و تنها دست بە تبلیغ برای کار آنلاین زدەاست، بنابراین ربطی بە شورای سردبیری ندارد تا شورا بخواهد در مورد آن اعلامیە صادرکند،

ـ در متن اعلامیە آمدەاست کە شاید در آیندە از این کانال برای تخریب سازمان استفادە شود. اولا اینکە اعلامیە مانند منش رژیمهای قانون گریز و خودسر از همان ابتدا بدون اینکە جرمی صورت گرفتە باشد، اعلام جرم می کند و تلاش می کند دادگاە صدور حکم تشکیل دهد؛ و دوم اینکە سئوالات زیرین مطرح اند:

١ـ شما کە کمر بە انحلال سازمان بستەاید و می خواهید برای همیشە آن را از صحنە سیاسی کشور خارج کنید، از کدام تخریب آن در آیندە می گوئید!؟

٢ـ چە ارگان یا سازمان امنیتی وابستە بە رژیم در سطحی کە 'مبلغ کارآنلاین' دست بە تبلیغ برای کارآنلاین زدە، آمادە است بە این صورت و در این حجم دست بە تبلیغ برای یک جریان اپوزیسیون بزند؟

٣ـ آیا این رفقا با این کار خود درست در جهت خواست ارگانهای امنیتی رژیم حرکت نمی کنند کە هموارە تلاش کردەاند دهان اپوزیسیون و جریانات منتقد خود را ببندند؟ بە بیانی دیگر آیا همین رفقا نیستند کە با انتشار این اعلامیە دست بە تخریب سازمان و اعضای آن زدەاند؟

در پایان باید گفت کە کاملا مشخص است حاملان این اعلامیە از برآمد سازمان واهمە دارند و در تلاش اند فضای نسبی کە با تلاش رفقای اکثریت در جریان کنگرە ١٨ سازمان و در فعالیتهای بعد از آن در فضای عمومی ارائە شد، و بار دیگر سازمان را در سطح مطلوبی وارد فضای سیاسی ـ مبارزاتی کشور کرد، دوبارە از طریق تلاشهائی از این دست آن را خفە کردە و پروژە تشکیل حزب خارج کشوری چپ را بە پیش ببرند.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای نعمت پور چرا عده ای می خواهند سازمان را منحل کنند؟ این سازمان که بخش مهمی از تاریخ جنبش چپ ایران است.

دوست عزیز! در سطر آخر مطلب من بە این موضوع اشارە کردەام. متاسفانە زیر لوای درست کردن یک حزب سیاسی آن هم در خارج کشور، در تلاش اند کارنامە این سازمان را برای همیشە ببندند.

به عنوان یک عضو قدیمی سازمان می خواهم بدانم که موضوع انحلال چیست؟

من از ایران می نویسم. در آستانه بامداد هستیم. از ساعاتی پیش که رفیقی این لینک را برای من فرستاد، آرام و قرار ندارم. حالم مانند همان شعری است که وقتی رفیق عزیزم برای من نوشت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر
من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش
واقعا نه امکان اعتراض به رفقایی را داریم که بنا به هر دلیلی مسئولیت حفظ سازمان را در خارج از شکور دارند و تصمیم گرفته اند برای ساختن یک حزب جدید سازمانی را که میراث جنبش چپ ایران است به انحلال بکشاننند و نه امکان حمایت از رفقایی که در نگاهداری این امانت کوشا بوده اند. اما آفتاب سرانجام خواهد تابید. این سازمان بار دیگر در میان مردم ایران شکوفا خواهد شد و بار دیگر بر سر زبانها خواهد افتاد.

چه خوب نوشتی رفیق فرخ " شما که کمر به انحلال سازمان بسته اید .... از کدام تخریب آن در آینده میگوئید "