یادوارە ٢٩ فروردین

بگو بە میهن کە خون بیژن ستارە گشت و از آن چەسان شرارە دمید

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برگزار می کند. ٢٩ فروردین، چهل و ششمین سالروز ترور رفقا: بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، عباس سورکی، سعید (مشعوف) کلانتری، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار و محمد چوپانزادە است کە بە دستور خود شاە و بدست ساواک در تپەهای اوین گلولەباران شدند. ما امسال نیز بە سوگ و خاطرە یاران نشستە و یاد تابناک آنان را گرامی می داریم.

افزودن نظر جدید