اسرائیل را متوقف کنید!

تاسیسات اتمی نطنز یکی از مهمترین تاسیسات فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامیست. سالهاست در این تاسیسات، جمهوری اسلامی بە غنی سازی اورانیوم مشغول است و طبق گزارشها آژانش هستەای سازمان ملل اعلام کردەاست کە ایران در حال ساخت یک کارخانە مونتاژ سانتریفیوژ پیشرفتە زیرزمینی در آنجاست.

بنابراین تاسیسات اتمی نطنز، یک مرکز وجود نیروی هستەای است و اگرچە هنوز در مراحل ساخت قرار دارد و تکمیل نیست، اما وجود انرژی اتمی در آن، این مرکز را بشدت خطرناک ساختەاست. خطری کە با خرابکاری ها، بمب گذاری و یا بمبارانهای هوائی می تواند از حالت بالقوە بە بالفعل تبدیل شدە و سلامت مردم ایران، منطقە و اکولوژیک کرە زمین را با خطرات جدی مواجەکند.

اما دولت اسرائیل بدون توجە بە چنین امری، و با اینکە بارها از مخفی کاری جمهوری اسلامی در مورد فعالیتهای اتمی اش گفتەاست و خود نهادهای امنیتی اسرائیلی بطور دقیق از چند و چون توان اتمی ایران آگاە نیستند، اخیرا با تشدید عملیات خرابکاری در مراکز اتمی ایران، امکان نشت مواد اتمی را بشدت افزایش دادەاست.

اسرائیل کە گویا بە امنیت آیندە خود می اندیشد و برای جلوگیری از کشتار مردمان خود از جمهوری اسلامی می گوید، باید بداند کە بمب اتمی فارغ از دو بمبی کە در ناکازاگی و هیروشیما توسط ایالات متحدە بر سر مردم ریختەشدند (در زمانیکە موازنە قدرت اتمی وجود نداشت)، اساسا یک سلاح بازدارندە است و بفرض دارابودن آن از طرف ایران، اما اساسا غیرکاربردیست. زیرا جمهوری اسلامی می داند کە در صورت بکارگیری آن، چگونە دولت اسرائیل از امکانات مهیب اتمی خود برای جواب متقابل استفادە خواهدکرد.

پس آنچە اسرائیل بواقع از آن نگران است نە حملە اتمی توسط ایران علیە این کشور، بفرض داراشدن بمب اتمی توسط ایران، بلکە وجود آمدن آرایش قدرت نظامی جدیدیست کە در خاورمیانە سر برمی آورد و اسرائیل تاب تحمل آن را بە هیچ عنوان ندارد.

ولی فارغ از کشمکشهای قدرت و توان نظامی و سیاسی در منطقە، آنچە مهم است جان انسانها و حفظ طبیعت است. درست است کە نطنز چرنوبیل نیست، اما در زمانی کە خود اسرائیل از عدم شفافیت و وضوح در تاسیسات اتمی ایران و برنامە اتمی این کشور می گوید، آیا همین نمی تواند دلیل کافی برای خطرناک بودن و بی مسئولیتی اقدامات خرابکارانە دولت اسرائیل باشد؟

شاید اسرائیلی ها فکر می کنند کە نشت اتمی خطری محلی است، و داستان بارانهای آلودە بە رادیوآکتیو بعد از انفجار چرنوبیل در خاک اروپا را از یاد بردەاند!

در لحظە کنونی، جامعە جهانی باید حساسیت ویژەای بە اعمال دولت دست راستی اسرائیل نشان دهد و خواستار توقف حملاتی از این دست بشود. کرە زمین بە اندازە کافی در اثر بی دقتی های بشر ضربە دیدە است و با توجە بە بحران شدید کرونائی، ظرفیت جدیدی برای تحمل فاجعە دیگری را ندارد.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آقای نعمت پور عزیز ممنون که به این مسئله حیاتی پرداختید. جان مردم ایران برای پوزیسیون و اپوزیسیون بی ارزش شده است.