سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد سوئد برگزار می کند

زادەی رنجم و پروردەی دست زحمت

بە اطلاع همگان می رسانیم کە روز یکشنبە ١٢ ارديبهشت ساعت ٧ بعد ازظهر به مناسبت اول ماه مه، واحد سوئد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند. ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر مشکلات و شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول و نتیجه ستم طبقاتی بە آنان است، با رسیدن بە خواستەهای برحق شان زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. یار و یاور آنان باشيم.

 آدرس اطاق و اطلاعات دیگر به زودی به اطلاع عموم خواهد رسيد.

افزودن نظر جدید