شمەای از برنامە بزرگداشت ٢٩ فروردین

در چارچوب برنامه‌های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راستای پاس‌داشت پنجاه سال جنبش فداییان خلق ایران، برگزاری یادمانی به مناسبت ۲۹ فروردین، سال‌روز کشتار ۹ زندانی سیاسی از جمله هفت چریک فدایی بر فراز تپه‌های اوین، توسط ساواک، در سال ۱۳۵۴ برای روز شنبه ۲٨ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۱٧ آوریل ۲۰۲۱ میلادی) توسط واحد آمریکای سازمان بطور زندە در زوم برگزار شد.  این برنامە شامل سخنرانی،شعر، سرود و داستان خوانی بود و در آن اکبر دوستدار، اردشیر زارع قنواتی، مجید کیانزاد و فرخ نگهدار بە ادای سخنرانی پرداختند.

اکبر دوستدار از مبارزان فدائی کە پنج سال از عمر جوانی خود را در زندانهای شاە گذراندە و بعد از آزادی باز بە مبارزە مخفی در صفوف سازمان روی آوردەبود، در گفتەهای خود بە گوشەهائی از مبارزات فدائیان خلق در پیش از انقلاب پرداخت و در آن مکث ویژەای روی گروە جزنی و بویژە نقش رفیق حسن ضیاء ظریفی در این گروە داشت.

 اردشیر زارع قنواتی (مهمان برنامە از ایران)، روزنامەنگار و فعال چپ در سخنان خود از آرمانهای نسل قبل از انقلاب فدائیان، راە و رسم بیژن جزنی و مسائلی کە چپ امروز با آن روبروست گفت.

 مجید کیانزاد از بازماندگان گروە بیژن جزنی و از همراهان رفیق حمید اشرف تا مقطع سیاهکل، از خاطرات خود در آن سالها گفت. از گروە بیژن، از رنجهائی کە این گروە در زندان و در زیر شکنجە ساواک کشیدند، نقش آنان در سمت دهی ایدئولوژیک جنبش فدائیان و مقاومتشان در زیر شکنجەهای جلادان شاە.

فرخ نگهدار با تمرکز بر دیدگاههای رفیق بیژن جزنی در مورد امکان سرکردگی جنبش اعتراضی توسط خمینی در آن سالها، اما بر این تاکید کرد کە بیژن آین را قطعی نمی دانست و معقتد بود کە می شود چنین روندی را تغییر داد. فرخ در ادامە بحث، کشتار رفقای فدائی در تپەهای اوین کە هنوز چگونگی آن مشخص نیست و بازماندگان نظام شاهی کماکان در مورد آن سکوت می کنند را در راستای متوقف کردن روندی می داند کە در آن نیروهای از جملە چپ می توانستند بە نیروهای جدی در رهبری کردن جنبش تبدیل شوند.

در این برنامە دکلمە اشعاری از سایە توسط شیلا کلامی، شعری از رفیق بیژن جزنی در وصف سیاهکل توسط بهمن شریف ،شعری از بیژن اقدسی برای جانباختگان تپەهای اوین کە توسط پروین همتی خواندە شد و نیز قصەای از بیژن جزنی کە توسط کامران امیری روایت شد.

گزارشگر: فرخ نعمت پور

افزودن نظر جدید