روز جهانى ايمنى و بهداشت در محل کار

امروز، روز جهانى ايمنى و بهداشت در محل كار و روزجهانى بزرگداشت كارگران كشته شده و زخمى در محيط كار است.

گريزى كوتاه به حوادث كارگرى از ابتداء سال ١٤٠٠، تا كنون و آمار نادقيق آن نشان از نبود امكانات ايمنى براى كارگران بخصوص در كارگاههاى كوچك حاشيه شهرها دارد. نبود سيستم اضطرارى اطفا حريق، تجهيزات ايمنى، محيط سالم، عدم آموزش كارگران براى استفاده از وسايل ايمنى، نبود بازرسى از طرف بازرسان وزارت كار به شكل دوره اى، كارفرمايان و صاحبان كارگاههاى بى قيد و مال اندوز كه فقط به سود مى انديشند همه عوامل بى توجهى به ايمنى، سلامت و جان كارگران است، كارگران و زحمتكشانى كه روزانه در تكاپو براى درآوردن لقمه نانى چه آسان جان مى دهند.

مرگ و ميرها، مصدوميتها، خاصه عوارض فرساشى و تدريجى بيماريهاى ناشى از محيط كار مانند كارخانه هاى توليد مواد شيميايى، فلزى و... داراى اهميت فراوانند.

از آغاز سال نو بيشترين مرگ و ميرها و مصدوميتهاى كارگران و زحمتكشان كشور در بين كارگران ساختمانی و کارگران آماتوربند علت هایی چون: سقوط كارگران از ارتفاع، محبوس شدن در زير آوار، سقوط به عمق زمين حين حفر چاه و گودبردارى دارد. 

انفجار در كارخانه ها، معادن، ريزش ديواره كانالهای بزرگ، آتش سوزى، گازگرفتگى و برق گرفتگى دیگر دلایل مرگ و میر و مصدومیت‌های کارگران اعلام شده است.

آمار تقريبى مرگ كارگران از ابتداى سال تا كنون بالغ بر پنجاە نفر و مصدومان بالغ بر ١٠٠ نفر به استناد حوادث كارگرى در ايلنا بوده است.

گرامى مى داريم ياد تمامى كارگران كشته شده و زخمى در محيط كار را در ايران و جهان. يادشان گرامى!

 

 

افزودن نظر جدید