سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- واحد سوئد برگزار می کند

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - واحد سوئد برگزار می کند

زادەی رنجم و پروردەی دست زحمت 

بە اطلاع همگان می رسانیم کە روز یکشنبە ١٢ ارديبهشت  ساعت ٧ بعد ازظهر به مناسبت اول ماه مه، واحد سوئد، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند. ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر مشکلات و شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول و نتیجه ستم طبقاتی بە آنان است، با رسیدن بە خواستەهای بر حق شان زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. یار و یاور آنان باشیم.

برنامه شامل، سخنرانی، سرود و موزیک می باشد.

سخنرانان:

سعیده

راحله طارانی

گودرز اقتداری

اکبر دوستدار

برنامه بطور زنده در سامانه زوم ، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب قابل مشاهده می باشد!

در سامانه زوم

در صفحه اینستاگرام رسانه

کانال یوتیوب رسانه

صفحه فیسبوک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - سوئد

 

افزودن نظر جدید