جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی

گفتگوی سیاسی پیرامون "جنبش سبز و انتخابات آزاد" با شرکت: فواد تابان-  پرویز نویدی- فرخ نگهدار-  بهروز خلیق شروع ساعت 16:30

بخش هنری جشن:

رامتین، خواننده نسل جوان و معترض

موسیقی آذری، رحمان خواننده سرشناس باکو

موسیقی پاپ ایرانی

آغاز از ساعت 19 مکان: آلمان – بن

Beuel – Brücken Forum

Friedrich –Breuer Str. 17

53225    Bonn

زمان شنبه 27 فوریه 2010 ورودی: برای بزرگسالان € 15 نوجوانان € 10 ستاد برگزاری جشن سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید