خوابی کە تعبیر نمی شود

هر جوری نظارت استصوابی را بکار می برند و انتخاباتها را مهندسی می کنند، اما جمهوری اسلامی از پدیدە، معضل و یا فرصت مثبت جناح بندی های درونی خلاصی نمی یابد. این نظام، نظام بازتولید گرایشها و خوانشهای متفاوت از فلسفە وجودی خودش است، از تعابیر متفاوت قانون اساسی گرفتە تا میراث خمینی و نگاە بە دنیای خارج و اقتصاد و غیرە.

بنابر اطلاعاتی کە در روزنامە آرمان ملی چاپ شدە است، فیلمهای تبلیغاتی ـ انتخاباتی عبدالناصر همتی را در صدا و سیما سانسور می کنند، علی تاجرنیا کە قرار بود بە عنوان نمایندە مهرعلیزادە در تلویزیون شرکت کند بعلت دلایل امنیتی از ورود بە ساختمان صدا و سیما بازداشتە می شود! احمد خاتمی، عضو شورای نگهبان بە همتی در خصوص حجاب خانمها در ماشین می تازد و می گوید درون ماشین هم بر خلاف گفتەهای همتی، فضای عمومی است.

درست است نظام خیز بلندی برای یکدست شدن برداشتەاست و هر سال کە از عمر این رژیم می گذرد، صفوف آن یکرنگ تر می شود؛ اما بە نظر نمی رسد بتواند این پروژە را بطور کامل بە اتمام برساند. یکدست شدن صد در صدی غیرممکن است. آن هم بە دلایلی خیلی سادە: نظام، نظامی برخاستە از انقلاب بهمن است و از همان ابتدا مهر چندگانگی بعلت تنوع نیروهای شرکت کنندە در انقلاب بهمن (حتی درون نیروهای مذهبی)، بر آن کوبیدە شدەاست. همچنین جامعە ایران جامعەای پذیرندە توتالیتاریسم نیست، و همین بر بافت حاکمیت تاثیرات معین خود را دارد.

خامنەای و اعوان انصار نمی توانند غولی را کە در انقلاب بهمن از شیشە جادوئی خارج شدە، بە داخل آن برگردانند. آنان در تناقض های ساختاری و هویتی ناشی از همان انقلاب گیر کردەاند و نمی فهمند کە با وجود گذشت بیش از چهل و اندی سال، انقلاب را بە کام دل مصادرە ضدانقلابی کردن دیگر محال است.

تنها راە قرق کردن همە شاهراەها، ایجاد حکومت نظامی، برچیدن همە احزاب موجود، رسانەهای متنوع و نهادهای مدنی هستند کە با تلاش خود و خون دل در این مملکت کار می کنند. بە بیانی دیگر نظارت استصوابی هم دیگر جواب نمی دهد.

اما آیا آنها بە این انتخاب خطرناک خواهند رسید؟ شاید جواب بلی باشد، اما کیست کە نداند عواقب چنین انتخابی چقدر برای خود نظام هم خطرناک است.

جمهوری اسلامی را از پدیدە جناحها و خوانشهای متفاوت رهائی نیست.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

وقتی کیانوری چهل و دو سال پیش گفت نظام دو پایه است، حضرات به سخره می گرفتند.