دور اول مناظرات ریاست جمهوری

دور اول مناظرات انتخاباتی با شرکت هفت نمایندە گذشتە از صافی شورای نگهبان با محوریت اقتصاد برگزار شد. سخنران اول رئیسی بود کە موضوع قاچاق و نقدینگی را البتە بدون اشارە بە برادران قاچاقچی مطرح کرد. محسن رضائی بعد از رئیسی با حملە بە همتی خواست وضعیت موجود اقتصادی کشور را از جملە بە او نسبت دهد.

اما آنچە جلب توجە می کرد نوع سخنرانی همتی و مهرعلیزادە بود، از همان لحظات اول:

ـ بە نظر می رسید آنان برای استفادە بهینە از وقت سە دقیقەای خود، ترجیح دادند از روی کاغذ بخوانند،

ـ بە سئوالات موجود کە حول ابربدهکاران بانکی و فرار مالیاتی بود جواب ندادند، و از طرق دیگری کە بشدت آغشتە بە رنگ سیاست بود، وارد بحث شدند،

ـ همتی بە عدم حضور زنان در جمع اعتراض کرد، خواستار حفظ جمهوریت نظام شد، محسن رضائی را مسئول عدم تصویب و پایبندی بە FATF خواند، (مجری بە او تذکر می دهد)،

ـ مهرعلیزادە هم بیشتر از روی کاغذ می خواند،

ـ بە سئوال اصلی جواب نمی دهد، و بینندە را در این خصوص بە مراجعە بە سایت خود فرامی خواند،

ـ در ادامە از جملە از مهندسی انتخابات و وجود فقر گستردە در جامعە می گوید،

ـ بە دفاع از حذف شدگان می پردازد،

ـ بە رئیسی حملە می کند و او را بعلت دارابودن شش کلاس سواد بە عدم کفایت برای احراز پست ریاست جمهوری متهم می کند، (مجری بە او هم تذکر می دهد).

 

ظاهرا ما باز با بازشدن دو جبهە در مناظرەها، علیرغم همە تمهیدات حاکمیت روبرو هستیم. آیا باز کشور در آستانە یک جهش هیجانی و سیاسی دیگر قرارگرفتە کە می رود فضای عمومی را دوبارە ملتهب کند؟ فضای اولیە مناظرە، بخوبی موید شکافهای موجود درون حاکمیت است، اما اینکە همتی و مهرعلیزادە بتوانند با برخوردهای خود بە آنچنان چهرەهائی تبدیل شوند کە قادرباشند تندروها را بە عقب برانند، هنوز فاصلە معینی وجود دارد. بە نظر می رسد آنان در مناظرەها برای کسب رای اصلاح طلبی در جامعە تلاش خود را کردە، و فضا را دو قطبی تر کنند. باید نشست و جو مناظرات بعدی را هم مشاهدە کرد. حملە مشترک بە رئیسی و رضائی از طرف آنان، نشان می دهد کە نقاط مرکزی سیبل را از همان ابتداء بخوبی یافتەاند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید