تظاهرات اعتراضی "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" به انتصابات در ایران

تظاهرات اعتراضی "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" به انتصابات در ایران

روز تظاهرات: چهارشنبه 16 ژوئن از ساعت 16. تا 17.30

محل: سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

به انتصابات جمهوری اسلامی رای

نمی دهم!

نه به انتخابات جعلی و ساختگی در ایران!

آری به انتخاب آزاد!

افزودن نظر جدید