نشست رئیسی با نخبگان و اساتید

در روزهای اخیر اساتید و نخبگان اقتصادی، کە از طیفهای گوناگون بودند، طی ملاقاتی با رئیسی، در مورد وضعیت کنونی اقتصادی کشور با او گفتگو کردند. روزنامە ابتکار آنرا هشدار اضطرار برای وضعیت اقتصادی نامیدە است.

آنچە از گزارشات بر می آید، نگاە متفاوت این اساتید و نخبگان بە امر اقتصاد و چگونگی برون رفت از شرایط کنونی است. اصلاح نظام مالیاتی، کمبود سرمایە مالی، بازنگری در برخی مصوبات شورای هماهنگی سە قوا، اصلاح تصمیم توزیع ارز با نرخ ترجیحی، کوچک سازی دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و سرانجام رویکرد بە نخبەگرائی اقتصادی از جملە راهکارهای مطرح شدە در این نشست بە رئیسی بودند.

چنانکە از پیشنهادها بر می آید، بیشتر شرکت کنندگان با نگاە بە قول معروف لیبرالیستی بە طرح نظرات خود پرداختند. آنان خواهان کوچک سازی نقش دولت، رفع کمبود سرمایە مالی از طریق جذب آن از خارج کشور و برجستەکردن نقش بازاراند. راە حلی کە در دولتهای روحانی با مقاومت شدید جناح مخالف روبرو شدند، چنانکە خامنەای با سردادن شعار اقتصاد مقاومتی سعی در ایجاد راهکار دیگری برای ادارە امور جاری اقتصادی کشور داشت. پیشنهادی کە زیر عنوان هیچ تئوری اقتصادی موجود در جهان جای نمی گرفت و عملا تنها بە تقویت حضور نیروها و ارگانهای ایدئولوژیک و امنیتی مانند سپاە پاسداران و آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و غیرە در بنیانهای اقتصادی کشور منجر شد. در واقع اقتصاد مقاومتی در عمل شد اقتصادی زیرزمینی و در سایە با هدایت و رهبری نیروهای امنیتی و ایدئولوژیک کە بە رقابت با بخش عرفی، یعنی دولت، در کشور برخاستند.

همچنین تکرار نصایح اساتید و نخبگان کشور در خصوص همان راهکارها کە در دولتهای پیشین هم مطرح می شدند، نشان از آن دارد کە بخش تکنوکرات و نخبە کشور کماکان راهکار لیبرالیستی برای برونرفت از شرایط اقتصادی کشور ارائە می دهند، امری کە نمی تواند خوشایند فردی مثل رئیسی باشد. زیرا این پیشنهادات عملا بە معنای عادی سازی و گسترش روابط با خارج کشور، بویژە ایالات متحدە آمریکا است و این یعنی تغییر در برخی مولفەهای نگاە استراتژیک آنان بە امر سیاست کلان در کشور.

ولی پیشنهادی کە در این جمع جلب توجه می کند، سخنان احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است کە اولین اقدام عاجل را در توزیع کارت غذا، دارو و درمان... در میان مردم عنوان کرد. اقدامی کە کاملا با دیگر پیشنهادات مطرح شدە در نشست در تعارض کامل اند.

حال معلوم نیست کە واکنش شخص رئیسی بە این پیشنهادات چە بودەاست، اما با توجە بە جایگاە و گذشتە او در روند رویدادهای کشور، و تعلقش بە جناح بقول غیرلیبرالیستی و ضد غربی درون نظام، راهکار او همانا ادامە اقتصاد مقاومتی با مختصاتی کە بیان شد، خواهد بود. البتە مسئلە برخورد دولت او بە برجام، شاخص مهمی در تعیین راە آیندە خواهدبود. باید نشست و دید.

آیا جمهوری اسلامی با یکدست کردن ارگانها بە سازش بزرگ با غرب خواهد رسید؟ یا کماکان امر پیشبرد رقابت منطقەای و جهانی با آمریکا و نیروهای ریز و درشت منطقەای در اولویت آن خواهد بود؟

افزودن نظر جدید