معضل آب راە حل امنیتی ندارد

چند روزیست مردم بە جان آمدە خوزستان، در شهرها و روستاهای خود برای تامین آب مورد نظر خود دست بە اعتراض مسالمت آمیز زدەاند و از مسئولین جمهوری اسلامی می خواهند کە در گرمای بشدت طاقت فرسای تابستان برای رفع این مشکل مزمن اقدامی اساسی کنند. اما نظام بە جای برخورد درست و مسئولانە بە خواست برحق مردم، مثل همیشە با زبانی دیگر با آنها سخن می گوید.

جمهوری اسلامی کە ابتدا سعی در کتمان اعتراضات مردمی داشت، و سپس از حضور بیگانگان در میان آنها گفت، سرانجام با رهسپارکردن نیروهای سرکوبگر خود، طبق معمول بە زبان زور و سرکوب متوسل شد و طبق خبرهای رسیدە تا حالا متاسفانە چندین تن از هموطنان خوزستانی کشتە و دهها تن دیگر زخمی و دستگیر گردیدەاند. حاکمان با محاصرە فیزیکی و دیجیتالی منطقە و تلاش برای ممانعت از اطلاع رسانی آزاد، سعی دارند گستردگی اعتراضات مردم و حقیقت سرکوب خشن خود را پنهان کنند.

ما ضمن محکوم کردن سرکوب بیرحمانە و خونین اعتراضات مسالمت آمیز مردم توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حمایت خود از خواستە بەحق مردم این دیار در مورد تامین آب کە شرط اولیە حیات و تداوم آن است را اعلام می کنیم. احیای آب در این استان مهم کشور، بمنزلە احیاء کشاورزی و دامداری است کە در حال از بین رفتن اند. ثروت طبیعی ایران از آب و خاک تا معادن و مخازن زیرزمینی، متعلق به همه مردم ایران است. استفاده از آنها باید با درایت و احترام به طبیعت و مردم این کشور و با حفظ سلامتی و شکوفائی این سرزمین باشد. دولت باید از متخصصین محیط زیست برای بازنگری پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی استفاده کند. گوشه ای ‌از درآمدهای حاصل از بهره برداریهای محلی باید به ترمیم خسارات و بازگرداندن توازن محیط زیستی اختصاص پیدا کند. شوراهای محلی منتخب مردم باید در تصمیم گیریها شرکت داشته باشند.

رودهای مهم کارون و کرخە را احیاء کنید. از مرگ تالابهای خوزستان، از جملە تالاب هورالعظیم جلوگیری کنید!

 

زندەباد اعتراضات مسالمت آمیز مردم خوزستان!

٢٨ تیر ١٤٠٠

 

 

افزودن نظر جدید