ای کلک!

روزنامە جوان، نزدیک بە سپاە پاسداران، در مقالەای تحت عنوان 'خوزستان بیشتر از آب تشنە مسئولان کارآمد است' با حملە بە دولت روحانی و برجام، طبق معمول فراافکنی کردە و مسئولیت اول را در فجایع کشور بە جای بیت رهبری و نیروهای امنیتی و سپاهی کە شریان کشور را در دست گرفتەاند، متوجە دولت می کند. این روزنامە همچنین در مطلبی دیگر تحت عنوان 'بسیج بودجە و امکانات در راە خوزستان' از عزم نهادهای انقلابی (یعنی خودشان) برای کمک بە مردم تشنە خوزستان می گوید!

جیغ و داد این روزنامە نظامی ـ امنیتی، از ارسال و ارائە کمکهای نیروی بسیج سازندگی سپاە خوزستان بە این استان، گوش فلک را کر کردەاست. گویا از طریق ارائە خدمات در حال رفع تنش آبی در منطقە هستند.

و جل الخالق! دروغ کە شاخ و دم ندارد. روزنامە نە تنها از برخورد خشن و امنیتی با مردم بپاخاستە و معترض نمی گوید، بلکە نعل وارونە زدە و با پاشاندن گردوخاک بە چشم مردم می خواهد بگوید کە آنان نیستند کە عمدە سدهائی موجود در غرب کشور را ایجاد کردە و کنترل می کنند! سردمداران سپاە نمی گویند کە این سدهای آنهایند کە با جلوگیری از جاری شدن آب از کوههای زاگرس، رمق مردم خوزستان را مکیدە و در زیر گرمای بیش از پنجاە درجە جهنمی سوزان برایشان تدارک دیدەاند. سدهای گتوند، کارون و کرخە جریان گردش خون در پیکر خوزستان مظلوم را گرفتەاند.

حقە جالبیست. از یک طرف خودشان عامل کم آبی، بی آبی و تغییر در اکوسیستم منطقە اند، و از طرف دیگر در هیئت ناجی و سوپرمان ظاهر شدە و خود را منجی مردم معرفی می کنند! در جائی بە خروار می گیرند و در جائی دیگر اندک اندک بەنام ارائە خدمات، آن هم تنها در صورت بروز اعتراضات همگانی، بە مردم پس می دهند! قرار است تانکرهای آب بە چند صد روستا اعزام شوند!

اما این روش سرکردگان سپاە، دیگر روش شناختەشدەای است. مردم، بر خلاف تصور آقایان می فهمند. ایران می داند کە سالهاست سپاەپاسداران از طریق چنین کارهائی در همە اقصاء نقاط کشور و در همە زمینەها رخنە کردە و اختاپوس قدرت خود را گستردەاند. تلاش آنها برای تسخیر نهائی کشور و مسلط شدن مطلق بر همە امور است. و بحران آبی خوزستان نیز یکی دیگر از شگردهای همیشگی اشان!  

افزودن نظر جدید