سکوت ابراهیم رئیسی در مورد حق اعتراض مردم خوزستان

ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلفنی با قربانقلی بردی محمد‌اف، رئیس‌جمهور ترکمنستان گفت گسترش روابط با همسایگان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم است. رئیس جمهور انتصابی در تماس تلفنی با «کاردینال پیترو پارولین» یکی از مسئولین دولت واتیکان نیز تصریح کردە کە عید قربان را به عنوان «روز تعامل میان ادیان ابراهیمی» مبنایی برای رایزنی هم اندیشی و گفتگو میان ادیان تلقی می کند.

بە این ترتیب مشخص می شود کە اولویت رئیسی نە پیش بردن برجام و تعامل با کشورهای غربی، بلکە قبل از هر چیز تعامل با همسایگان است. او مشخص نمی کند کە در صورت عدم پیشبرد نوعی مصالحە با غرب و تلاش برای برداشتن تحریمها، چگونە می خواهد روابط کشور را با همسایگان گسترش دهد!

رئیسی همچنین با گذشت ٨ روز از تظاهرات مسالمت آمیز مردم ستمدیدە خوزستان مانند خامنەای، بر خلاف سخنانش در مورد تعامل ادیان، نە از تعامل با مردم خوزستان می گوید و نە از حق آنها برای اعتراض. او و قدرت در حال استقرار از اعتراضات مطالباتی و مدنی مردم  در حد معینی که علیه دولت مستقر هست، حمایت می کنند. رئیسی با سکوت مطلق نشان می دهد کە بر خلاف تبلیغات زمان انتخابات ریاست جمهوری و ادعاهایش در مورد رئیس جمهوربودن همە آحاد ملت، طرفی از وعدەهای دروغین خود برنبستە است. او با این سکوت خود اثبات می کند کە در کنار طرحهای سپاە پاسداران برای مهندسی طبیعت کشور و دست اندازی در ساختار زیست ـ محیطی ایستادەاست و بعد از این بعنوان نمایندە تمام قد آنها در پست ریاست جمهوری کشور ظاهر خواهدشد.

هم میهن گرامی!

ابراهیم رئیسی با سکوت خود در مورد حق مردم خوزستان برای اعتراض نشان می دهد چیزی برای مردم کشور در چنتە ندارد. گماردن استاندار خوزستان در کابینه، راه حل بنیادی مشکلات کم آبی خوزستان و دیگر مشکلات مبتلا به کشور نیست، تعامل با جهان، برنامه ریزی دقیق در راستای توسعه پایدار، تغییرات ساختاری و گشایش های سیاسی و آزادی‌های شهروندان در تاسیس نهادهای مدنی و سیاسی، مفر برون رفت کشور از وضعیت کنونی اند. او همراە و یار و یاور هستە سخت قدرت و نیروهای نظامی و امنیتی است، و با نگاە امنیتی و غیر تعاملی بە مردم و نیز بە سیاست خارجی می نگرد. او کە چند روز دیگر در پست ریاست جمهوری می نشیند، می بایست یکی از نخستین مسئولین می بود کە در مورد اعتراضات بحق مردم خوزستان اعلام موضع کردە و راە حل ارائە می داد؛ اما او نە تنها این کار را نمی کند، بلکە با سکوت خود نشان داد کە در نازلترین سطوح کارگزاری نظام، بازیگری را بە عهدە خواهد گرفت. رئیسی ابتدا منتظر سخنان خامنەای در خصوص معضل خوزستان ماند!

مردم کشور ما باید علیە سکوت او واکنش نشان بدهند، و با اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز خود، او را بیش از پیش افشاء و رسوا کنند. او یک رئیس جمهور گوش بفرمان و تابع امر ولایت است.

 

اول مرداد ١٤٠٠، (٢٣ جولای ٢٠٢١)

 

افزودن نظر جدید