اعتراضات مردم در برخی از شهرها و بویژه در استان خوزستان که برای وضعیت بد معیشتی، محیط زیستی و از جمله مسئله بی آبی در این استان زرخیز

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به اعتراضات مردم در برخی از شهرها و بویژه در استان خوزستان که برای وضعیت بد معیشتی ، محیط زیستی و از جمله مسئله بی آبی در این استان زرخیز به پا خواستند.

افزودن نظر جدید