تانکر

حملە بە نفتکشها، اوج بی مسئولیتی حکومتهای ایران و اسرائیل