دولت جدید و انتخاب وزیر امور خارجه

گفتار هفته از سلسله برنامه ها هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه اختصاص به وقایع ایران در باره تشکیل دولت جدید توسط ریئسی و انتخاب حسین  امیر عبداللهیان.

افزودن نظر جدید