دو ماهنامە اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دانش و امید

در این شمارە: ـ موقتی سازی قراردادهای کاری ـ اعتصابات کارگری و وظایف دولت ـ پیشینه سندیکاهای کارگری در ایران ـ درس هایی از انقلاب مشروطه و کودتای ٢٧ مرداد ـ توتالیتاریسم، تحلیلی علمی یا پروژه ای چپ ستیزانه ـ ادبیات و شعر ـ رانندگان تاکسی قربانی کرونا ـ آمریکای لاتین، نیکاراگوئه، کوبا و هاییتی ـ  به بهانه اکتبر ـ بخش ویژه تحولات افغانستان ـ یادی از صمد بهرنگی ـ خروج آمریکا از خاورمیانە ـ دفاعیە تاریخی اریش هونکر

امید ۷

افزودن نظر جدید