سپاە

زبانی کە سپاە با آن با اپوزیسیون کرد سخن می گوید